Specialiseret hjælp af FTF's socialrådgivere

FTF tilbyder medlemsorganisationerne medlemskab af FTF´s socialrådgiverordningen. Et sådan medlemskab giver medlemsorganisationernes medlemmer mulighed for at få specialiseret hjælp af en af FTF’s socialrådgivere.

19.09.11
AF

FTF har tre socialrådgivere tilknyttet ordningen

Hvad tilbyder socialrådgiverordningen? Det primære formål med socialrådgiverordningen er at sikre medlemmernes forsørgelse via en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

FTF tilbyder, at den enkelte organisation kan vælge at fremsende en sag til behandling i FTF eller at bruge FTF’s socialrådgiver som konsulent i forbindelse med egen behandling af sagen. De tilmeldte organisationer kan fremsende sociale sager indenfor sagsområderne sygedagpengeopfølgning, revalidering, fleksjob og skånejob og førtidspension.

Fakta om ordningen

FTF tilbyder, at den enkelte organisation kan vælge at fremsende en sag til behandling i FTF eller at bruge FTF’s socialrådgiver som konsulent i forbindelse med egen behandling af sagen. Medlemsorganisationer kan henvende sig til FTF for priser og yderligere information om socialrådgiverordningen.

FTF’s socialrådgivere kan vejlede og rådgive medlemmer, der på grund af sygdom eller sociale årsager har brug for hjælp til at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Kan et medlem af helbredsmæssige grunde ikke fortsætte inden for det hidtidige jobområde og heller ikke umiddelbart ved egen hjælp finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen, er medlemmet måske berettiget til omskoling, revalidering eller fleksjob. Hvis en fortsat arbejdsmarkedstilknytning er udelukket på grund af sygdom, kan FTF støtte medlemmet med henblik på bevilling af social pension.

Tæt samarbejde i sagsbehandlingen
Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med medlemmet og en eventuel repræsentant for den faglige organisation, en lokal tillidsrepræsentant, sagsbehandler i bopælskommune, eventuelt arbejdsgiver eller andre relevante aktører. Hvis der er behov for, at FTF repræsenterer et medlem i en sag, kan medlemmet skrive en fuldmagt til Socialrådgiverordningen. Det kan være, hvis der er behov for at indhente aktindsigt eller hvis FTF´s socialrådgiver skal klage over en afgørelse på medlemmets vegne. FTF’s socialrådgivere kan efter behov deltage i rundbordssamtaler på arbejdspladsen eller ved opfølgnings- og planlægningssamtaler i bopælskommunen. Til socialrådgiverordningen er tilknyttet en lægekonsulent, som rådgiver og vejleder FTF´s socialrådgivere i lægelige spørgsmål samt en juridisk konsulent.
 
Medlemsorganisationer kan henvende sig til FTF for priser og yderligere information om socialrådgiverordningen.