FTF specialister varetager sagsbehandlingen

Medlemskab af arbejdsskadeordningen giver organisationernes medlemmer muligheder for at få FTF’s specialister til at varetage sagsbehandlingen som partsrepræsentant.

28.07.11
AF

Hvad tilbyder Arbejdsskadeordningen?
Arbejdsskadeordningen har til formål at sikre medlemmet den bedst mulige retsstilling i forhold til gældende lovgivning inden for arbejdsskadeområdet. FTF tilbyder, at medlemmerne kan få individuel bistand og rådgivning under behandlingen af en arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og i Ankestyrelsen.

Der er tilknyttet en jurist.
I sagsbehandlingen lægger FTF stor vægt på at oplyse sagerne bedst muligt inden afgørelse i AES eller i Ankestyrelsen. I de tilfælde hvor FTF vurderer, at det nødvendigt for sagen, og hvor AES ikke selv henviser til undersøgelse på arbejdsmedicinsk klinik eller andre specialer, indhenter FTF erklæringer til brug for belysning af årsagssammenhæng eller skadens omfang. Der er tilknyttet en lægekonsulent til arbejdsskadeordningen, som FTF konsultere i forbindelse med vurdering af lægelige spørgsmål, som f.eks. medicinske årsagssammenhænge, et varigt mén størrelse eller en speciallægeerklærings kvalitet. Når en sag behandles i Arbejdsskadeordningen, vurderer FTF, om der udover krav efter arbejdsskadelovgivningen, kan rejses erstatningskrav mod en ansvarlig skadevolder.

Fakta om ordningen

Arbejdsskadeordningen har til formål at sikre medlemmet den bedst mulige retsstilling i forhold til gældende lovgivning inden for arbejdsskadeområdet.

FTF tilbyder, at medlemmerne kan få individuel bistand og rådgivning under behandlingen af en arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og i Ankestyrelsen.

Sagsbehandlingen
FTF opretter udelukkende sager i serviceordningerne med medlemsorganisationens tilsagn. Et medlem kan således ikke selv anmode om bistand i en arbejdsskadesag. I forbindelse med oversendelse af en sag bør medlemsorganisationen være særlig opmærksom på, om en eventuel ankefrist er ved at udløbe. I sådanne tilfælde bør organisationen gøre opmærksom på dette i oversendelsesbrevet eller selv indsende en foreløbig anke til AES.

Når en sag er oversendt, kontakter FTF snarest muligt medlemmet. Alt efter sagens karakter kan der arrangeres et personligt møde mellem medlemmet og sagsbehandleren, hvor den videre sagsgang planlægges. Når FTF har fået fuldmagt i sagen, indhenter FTF sagens akter fra AES, hvis sagen allerede er anmeldt. Herefter står FTF som partsrepræsentant for al korrespondance med AES og Ankestyrelsen.

FTF er i løbende skriftlig og telefonisk kontakt med medlemmet, mens arbejdsskadesagen behandles i arbejdsskadesystemet. Under sagens behandling afholdes der personlige møder mellem sagsbehandleren og medlemmet efter behov. 

Hvis det vurderes at være nødvendigt for sagens udfald, indhentes speciallægeerklæringer og udtalelser fra behandlende læger for medlemsorganisationens regning. Sagsbehandleren i FTF drøfter løbende de lægelige aspekter i sagen med en til FTF tilknyttet lægekonsulent.

FTF orienterer medlemsorganisationen, når sagen er endelig afgjort, og alle ankemuligheder er udtømt.