Ombudsmanden: Ledere glemte vigtig ’PS’ i ytringssag

Kommune havde lov at nægte ansatte at medvirke i TV-program på kommunens vegne. MEN… ledelsen burde samtidig have gjort klart, at de ansatte gerne måtte medvirke på EGNE vegne, fastslår Ombudsmanden.

I en sag fra Bornholms Regionskommune fastslår Folketingets Ombudsmand, at det er vigtigt, at ledelsen informerer de ansatte om deres ret til at udtale sig i pressen på egne vegne. (Arkivfoto: Colourbox)

05.07.18
FTF nyhed

Medarbejdere i Bornholms Regionskommune kunne op til kommunalvalget den 21. november 2017 læse i pressen, at de havde fået mundkurv på af kommunaldirektøren. Sagen handlede om, at medarbejderne havde fået at vide, at ledelsen ikke ønskede, at de deltog i tv-programmer på vegne af regionskommunen i forbindelse med valget.

Men det var ledelsen i sin gode ret til, fastslår Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, nu efter at have undersøgt sagen. Han konkluderer, at Bornholms Regionskommune ikke har krænket medarbejdernes ytringsfrihed, fordi forbuddet handlede om at gå på tv på arbejdspladsens vegne.

Samtidig understreger Ombudsmanden, at ledelsen burde have gjort klart, at medarbejderne gerne måtte udtale sig på egne vegne.

Hvad må du sige som offentligt ansat?

”Medarbejderne har hele tiden haft frihed til at udtale sig på egne vegne, og det er det afgørende. Det, kommunaldirektøren har udtalt sig om, er alene, at medarbejderne ikke på vegne af regionskommunen skulle deltage i tv-programmer under valgkampen”, udtaler Ombudsmanden i en pressemeddelelse.

Arbejdsgiverens ansvar at oplyse 
Ombudsmanden peger på, at det havde været god stil, hvis arbejdsgiveren straks efter pressedækningen selv havde taget initiativ til at melde ud til medarbejderne, at de stadig var i deres fulde ret til at deltage i debatten på egne vegne. ”Er offentligt ansatte i tvivl om rammerne for deres ytringsfrihed, påhviler det efter omstændighederne ledelsen at tage initiativ til at informere de ansatte”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Bornholms Regionskommune har efterfølgende orienteret Ombudsmanden om de tiltag, der er taget for at orientere de ansatte om rammerne for deres ytringsfrihed, og Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke yderligere i sagen.

FTF er meget tilfreds med ombudsmandens udtalelse.

”Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder jo kun, når den ansatte ytrer sig på egne vegne. Derfor er det særdeles vigtigt, at medarbejderne er fuldt ud klar over netop det”, siger advokat (H) Helle Hjorth Bentz, FTF.

Hun understreger, at det er ledelsen i den offentlige myndighed, der har ansvaret for at sikre medarbejdernes kendskab til rammerne for deres ret til at ytre sig.

”Hvis der opstår tvivl blandt medarbejderne om rækkevidden af deres ytringsfrihed – eller hvis der opstår en risiko for at de kan komme i tvivl – så påhviler det altså ledelsen at tage initiativ til at rydde al tvivl af vejen og informere medarbejderne nærmere”, siger Helle Hjort Bentz.

Ombudsmanden

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Han kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ikke selv træffe afgørelser.

Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden. De sidste par år har ombudsmanden modtaget 4-5.000 klager årligt. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.  

Usikkerhed har alvorlige konsekvenser
Sagen fra Bornholms Regionskommune ser hun som et typisk eksempel på, at der i nogle situationer kun skal meget lidt til, før der kan opstå usikkerhed blandt medarbejderne om deres ret til at udtale sig på egne vegne – en usikkerhed, som Helle Hjort Bentz finder meget bekymrende.

”Sådan en usikkerhed kan betyde, at medarbejderne afholder sig fra at ytre sig af frygt for at risikere at træde ved siden af. Derfor bør ledelsen hurtigst muligt rydde misforståelserne af vejen og præcisere forskellen mellem at ytre sig på egne vegne eller på myndighedens vegne”, siger Helle Hjort Bentz.

Forskellen på at ytre sig på egne og på myndighedens vegne kan efter FTF’s opfattelse ikke understreges for tit, for netop denne forskel spiller en helt afgørende rolle for beskyttelsen af den enkelte ansatte.

”Tidligere udtalelser fra Folketingets Ombudsmand understreger, at når den ansatte udtaler sig på egne vegne, har vedkommende en endog meget vid adgang til at ytre sig – også kritisk”, siger Helle Hjort Bentz.  

Hvad må du sige som offentligt ansat?

1. Tal på egne vegne. Der er forskel på, om du udtaler dig som privatperson eller på myndighedens vegne. Du skal derfor gøre det klart, at du ytrer dig på egne vegne, og at det er din egen opfattelse, du udtrykker – ikke myndighedens. Du har selv ansvaret for, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt du udtaler dig på egne vegne.  

2. Overhold tavshedspligten. Du må ikke krænke din tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Bestemmelserne findes bl.a. i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven. Strafbare forhold hos en borger er også som hovedregel omfattet, men her kan man have indberetningspligt overfor sin ledelse. At videregive tavshedsbelagte oplysninger er strafbart, medmindre videregivelsen er sket i en åben egeninteresse eller for andres tarv.  

3. Tal sandt. Du må ikke videregive åbenbart urigtige oplysninger om forhold indenfor dit eget arbejdsområde. Vær derfor opmærksom på, at dine oplysninger er korrekte.  

4. Tal ordentligt. Alle ansatte har en loyalitetspligt over for arbejdsgiveren. Men den udgør ikke en yderligere begrænsning i ytringsfriheden. Det er fx ikke i strid med loyalitetspligten at udtrykke sig (groft) kritisk om sin arbejdsplads, hvis forholdene giver grund til det. En offentlig arbejdsgiver må tåle, at dens ansatte kritisk bidrager til debatten, også i skarpe eller polemiske vendinger. Men du må ikke udtale dig i en urimelig grov form, fx ved at benytte vendinger, der i urimelig grad er hånende, fornærmende eller latterliggørende over for arbejdsgiveren. Du må heller ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for dit eget arbejdsområde. Hold dine ytringer i en saglig og ordentlig tone. Det er ikke illoyalt at udtale sig på egne vegne!