Høringssvar: Ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm.

Høringssvar om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm. FTF finder det positivt, at et nyt lovforslag forsøger at begrænse arbejdsgivers adgang til sygemeldtes lægelige helbredsoplysninger. Men desværre åbnes fortsat for, at fortrolige oplysninger om sygemeldte sendes til arbejdsgivere, der har ”økonomiske interesser” i sagen.

22.08.18
Høringssvar

Høringssvar fra FTF om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm.

Til lovforslagsudkastet bemærkes:

Med lovforslaget får arbejdsgiver som udgangspunkt ret til indsigt i lønmodtagerens helbredsmæssige og lægelige oplysninger, når oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i sager om refusion om sygedagpenge og sager om refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, medmindre afgørende hensyn til lønmodtageren taler imod.

Med denne modifikation i lovforslaget er det FTF’s opfattelse, at arbejdsgiver i praksis fortsat vil kunne få adgang til en lang række personlige fortrolige oplysninger, som lønmodtageren har delt med sin læge/psykolog i et ellers fortroligt rum. Lovforslaget bør derfor indeholde en præcisering af, at det udelukkende er de for arbejdsgiver i den konkrete sag strengt nødvendige oplysninger, der kan kræves indsigt i. Det bemærkes i den forbindelse, at lønmodtagers diagnose samt helbredsmæssige oplysninger af anden karakter sjældent er relevante oplysninger for arbejdsgivers interessevaretagelse i forbindelse med sager om refusion om sygedagpenge og sager om refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Det bør derfor i loven præciseres, at arbejdsgivers ret til aktindsigt i overvejende grad bør have fokus på lønmodtagers funktionsbegrænsninger samt eventuelle skånehensyn.

Henvisningen til forvaltningslovens § 15 b, nr. 5 i bemærkningerne til lovforslaget medfører ikke en tilstrækkelig beskyttelse af lønmodtageren, idet der ifølge bemærkningerne til lovforslaget (s. 11 nederst) ”… skal foreligge meget tungtvejende grunde for, at parten [arbejdsgiver] kan nægtes partsaktindsigt.”

I tilknytning hertil bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at en arbejdsgiver med ordlyden af lovforslaget og henvisningen i bemærkningerne til forvaltningslovens § 15 b, nr. 5 ville kunne få aktindsigt i en sag med tilsvarende tilsvarende baggrund den som forelå i højesteretsdom af 24. januar 2017 (UfR2017.1294H).

Det bør i lovforslaget præciseres, at myndigheden altid skal indhente en udtalelse hos lønmodtageren om de skadevirkninger en arbejdsgivers aktindsigt i de helbredsmæssige og lægelige oplysninger kan medføre forud for, at der gives aktindsigt. Det er ifølge FTF’s opfattelse ikke tilstrækkeligt, at det i bemærkningerne til lovforslaget (s. 12, 4. afsnit) anføres, at det ofte vil være nødvendigt at indhente en udtalelse. Lovforslaget bør samtidig indeholde en klageadgang i forhold til myndighedens afgørelse om at give arbejdsgiver indsigt i oplysninger, som den ansatte vurderer at have en interesse i hemmeligholdes.

Lovforslaget bør endvidere udvides til at omfatte andre en læger, psykologer og sundhedspersonel, der handler på vegne af lægen. Det centrale i beskyttelsen i forhold til videregivelse af helbredsmæssige og lægelige oplysninger bør være karakteren af oplysningerne og ikke om oplysningen er tilgået fx en jobkonsulent i forbindelse med kommunens opfølgningsindsats.

Fra FTF’s side foreslås det endelig, at der indsættes flere eksempler i bemærkningerne til lovforslaget, således at rækkevidden af lovændringen tydeliggøres.

FTF henviser i øvrigt til høringssvar fra LO og Forhandlingsfællesskabet.