19.09.18 | Notat

Regeringsudspil om opfølgning på Universitetsudvalgets anbefalinger

Regeringsudspillet indeholder gode takter: udvidelse af erhvervskandidatordningen og afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart er to af dem, som har særlig bred interesse. Også blandt initiativer, som endnu ikke er konkretiseret, er der spændende stof:...

17.09.18 | Notat

Gode takter i regeringens erhvervsuddannelsesudspil, men omprioriteringsbidraget fortsætter

FTF mener, at udspillet indeholder en lang række positive elementer, som vil kunne styrke erhvervsuddannelserne isoleret set. Men set i sammenhæng med, at regeringen med forlaget til finansloven for 2019 ønsker at fortsætte omprioriteringsbidraget. FTF mener ikke det...

27.11.17 | Notat

Politisk aftale om nyt bevillingssystem giver arbejdsro

Alle Folketingets partier står bag aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Konsekvenserne for den enkelte institution afhænger fremover af bl.a. dimittendernes beskæftigelsesmuligheder og institutionens målopfyldelse og kvalitetsarbejde. Den...

31.10.17 | Notat

VEU trepartsaftale er et godt grundlag for styrket efter- og videreuddannelse

Trepartsaftalen styrker VEU-indsatsen. Der er aftalt en række initiativer vedr. AMU, etablering af en omstillingsfond, bedre vilkår for kortuddannedes i VEU samt justering af arbejdsgivernes VEU-bidrag. Samtidig har aftalen også fokus på videregående VEU med et nyt...

09.08.17 | Notat

Professionshøjskoler holder niveau trods faldende optag

Optaget på de videregående uddannelser er for første gang faldet. Optaget er faldet med to procent til 65.200 optagne. Det er problematisk, når der på en række områder er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dog er det positivt, at der sker en opbremsning i antallet af...

07.08.17 | Notat

Mødet med virkeligheden: Guide til det gode praktikforløb

Når studerende skal i praktik, er det første gang, de for alvor bliver testet i praksis i deres fag, og det gør praktikken afgørende for deres faglige udvikling. Derfor har FTF udgivet en guide til det gode praktikforløb sammen med en række andre organisationer.

05.05.17 | Notat

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Regeringen har offentliggjort sit udspil til nyt bevillingssystem. Det indebærer et grundtilskud på 2o pct., kvalitets- og resultatbetingede tilskud på 10 pct. og de resterende 70 pct. af bevillingerne til grunduddannelse fordeles fortsat på baggrund af...

25.04.17 | Notat

Forsøg med deltids kandidatuddannelse måtte gerne være mere omfattende

Uddannelsesministeriet har udsendt en pressemeddelelse om forsøg med udbud af kandidatuddannelser på deltid. Folketingets partier inviteres til forhandlinger om en forsøgsordning for et antal eksisterende kandidatuddannelser. FTF ser gerne, at ordningen retter sig mod...

27.01.17 | Notat

Ulighedens Topmøde - En Ny Usikkerhed

Cevea inviterer endnu en gang til Ulighedens Topmøde. I år tager vi begrebet ”atypiske ansættelser” under lup, og inviterer nogle af de førende eksperter inden for området.

25.11.16 | Notat

Vurdering af afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe til trepartsforhandlingerne fase II

FTF bakker op om arbejdsgruppens afrapportering med det forbehold, at dimensioneringsmodellen i grænsetilfælde, hvor fremskrivningerne indikerer mangel eller balance på sigt, ikke bør benytte den voldsomme 0-kvotedimensionering. FTF finder det positivt, at REU...

13.10.16 | Notat

Professionshøjskolernes undervisning

Rigsrevisionen har undersøgt undervisning og ressourceanvendelse på professionshøjskolerne. Undersøgelsen af 4 uddannelser viser bl.a. variation i antallet af undervisningstimer, som studerende tilbydes, og i uddannelsesstedernes evne til at løfte karaktererne og...

23.08.16 | Notat

Kurser 2017: Bliv klogere på medlemsorganisering, forhandling & SoMe

Kataloget over FTF’s kurser i 2017 er ude nu. Læs mere om vores tilbud særligt til valgte og ansatte i organisationerne her!

01.08.16 | Notat

Flest optages på professionshøjskoler og erhvervsakademier

Rekordmange - i alt 66.400 personer, er blevet optaget på de videregående uddannelser, hvilket er er 1.100 flere end sidste år. Det er professionshøjskoler og erhvervsakademier, der optager flest. Det er meget positivt, for det er især her, der er uddannelser med gode...

27.06.16 | Notat

”New Skills Agenda” – EU Kommissionens nye prioriteter i det europæiske uddannelsessamarbejde

EU Kommissionen offentliggjorde d. 10.6.2016 sit udspil til prioriteter i det europæiske uddannelsessamarbejde ”New Skills Agenda” (NSA) – et udspil, der blev præsenteret og drøftet på en konference i Bryssels d. 20.6.2016. Udspillet har referencen: COM (2016)381...

14.06.16 | Notat

5 tips til at forbedre din argumentation og gennemslagskraft

Er debatter, oplæg og formidling en central del af dit arbejde? Så ved du også, at det kan være svært at opnå den ønskede gennemslagskraft. Konkurrencen om opmærksomheden er ofte benhård. Som optakt til FTF’s kursus ”Styrk din politiske argumentation og...

10.06.16 | Notat

EU vil af med regler for mere end 4000 erhverv

EU-konference i maj handlede om, hvordan Kommissionen vil deregulere de nationale regler for mere end 4.000 erhverv. I alt skønnes 15 mio. medarbejdere at være omfattet af en eller anden form for regulering af erhvervet. EU mener, at medlemslandene har for meget...

06.06.16 | Notat

Gymnasieaftale gør uheldig forskel mellem bacheloruddannelser

FTF mener, at det er problematisk og begrænsende, at hovedvægten lægges på karakterer i adgangen til de gymnasiale uddannelser. Målretningen af HF skaber en uheldig forskel mellem professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. FTF konstaterer med...

09.05.16 | Notat

Uddannelsesalliancen rykker

Uddannelsesalliancen – en sammenslutning af mere end 40 organisationer med studerende og elever som de væsentlige initiativtagere – afholder i morgen tirsdag den 10. maj stormøde på Nationalmuseet i København fra kl. 17.30 – 20.00.

25.04.16 | Notat

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

I de kommende trepartsforhandlinger vil hovedfokus formentlig koncentrere sig om uddannelse, beskæftigelse og vækst. Notatet lister i kort form 12 FTF projekter, som kan indgå i trepartsforhandlingerne om kvalificeret arbejdskraft.

21.04.16 | Notat

FTF indspil til nyt censorsystem på de videregående uddannelser

Censorsystemet skal have en stærkere rolle i kvalitetssikringen af uddannelserne, men det forudsætter en opprioritering af institutionen. FTF foreslår bl.a., at der etableres et ”intro-kursus” for nye censorer og at anvendelsen af censorrapporten bliver et...

07.04.16 | Notat

Udspil til gymnasiereform hæmmer uddannelsesmuligheder

Regeringens gymnasieudspil indeholder adgangskrav på 4 til alle gymnasiale uddannelser og en afskaffelse af hf’s direkte adgang til universitetsuddannelser. Konsekvensen er, at uddannelsessystemet lukkes af i stedet for at give muligheder. Det hæmmer social mobilitet...

08.03.16 | Notat

Fald i aktiviteten på diplom- og akademiuddannelser

Nye tal for 2015 viser et stort fald i aktiviteten på akademi- og diplomuddannelser. Notatet beskriver udviklingen fra 2013 til 2015.

13.11.15 | Notat

Ny undersøgelse af metoder, der matcher uddannelse og arbejdsmarked

Teknologisk Institut har kortlagt eksempler på internationale og nationale metoder og praksis for fremskrivning og vurdering af behovet for fremtidig arbejdskraft og kvalifikationer i arbejdsstyrken med særlig fokus på de videregående uddannelser. Her er rapporten.

11.11.15 | Notat

Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015

Undersøgelsen viser, at mange uddannelsesudvalg er velfungerende, men at der er gode muligheder for at forbedre udvalgenes arbejdsbetingelser og dermed udbyttet for både udvalg og institution. FTF anbefaler derfor en række temaer til drøftelse i uddannelsesudvalg og...

01.10.15 | Notat

Regeringens finanslovsforslag rammer uddannelse og forskning hårdt

Det er en kortsigtet prioritering at spare på uddannelser, forskning og udvikling. Både vækst og velfærd er betinget af, at Danmark udnytter og udvikler alle viden-ressourcer. Notatet gennemgår de konkrete besparelser.

30.09.15 | Notat

Regeringens finanslovsforslag er for stramt og med forkerte prioriteter

Finanslovsforslaget er for stramt og kortsigtet med nedskæringer på uddannelse, forskning og børn. Sundhedsområdet får et løft, men øvrige kernevelfærdsområder bespares hårdt frem til 2019.

27.08.15 | Notat

FTF høring af lovforslag om anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

Uddannelses- og forskningsministeriet har udsendt høring af forslag til ”Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer”.

25.08.15 | Notat

Godt bud på en fremtidssikring fra HF-udvalget

HF-udvalget har præsenteret 5 anbefalinger: Faste fagpakker (spor), mulighed for vinteroptag, faglig styrkelse, mere feedback og mere anvendelsesorientering. FTF er enig i de fleste af udvalgets anbefalinger, men ser en fare for at spor indsnævrer kursisternes...

05.08.15 | Notat

FTF inviterer til temamøde: Magteliten

To af forfatterne bag bogen "Magteliten" fortæller, hvordan de fandt frem til de 423 personer i magteliten. Kom og hør deres bud på fagbevægelsens rolle og dilemmaer, når den søger indflydelse. FTF inviterer til temamøde fredag den 4. september kl. 8.30.

30.07.15 | Notat

Flere unge vælger professionsbacheloruddannelser

Det er positivt, at flere søger og bliver optaget på professionsbacheloruddannelserne, mener FTF. Det betyder, at flere får en uddannelse, der leder til job. Men det er et problem, at mange kvalificerede ansøgere afvises.

28.05.15 | Notat

Pjece om arbejdet i uddannelsesudvalg

For at understøtte arbejdet i uddannelsesudvalgene har FTF udarbejdet en pjece som er tænkt som guide for de organisationsudpegede medlemmer af uddannelsesudvalg på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Pjecen opdateres løbende - senest med info om...

30.01.15 | Notat

Kvalitetsudvalget overser også i den tredje rapport erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne

FTF slår til lyd for, at der i den efterfølgende politiske proces også er fokus på, at udfordringerne i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser inddrages.

02.12.14 | Notat

FTF bakker op om Regeringens udspil: Gymnasier til fremtiden

Udspillet fokuserer på at højne fagligheden, mere anvendelsesorientering og mere feedback undervisning og vejledning. FTF bakker samlet set op om udspillet. Det vil styrke gymnasiet fagligt, og sikre mere anvendelsesorientering samt bedre feedback og vejledning af...

25.11.14 | Notat

Undersøgelse af FTF’ernes arbejde med ny viden i praksis

Ny viden er en forudsætning for, at arbejdsprocesser og produkter mv. til stadighed er af høj faglig kvalitet. Det stiller krav om kritiske og reflekterende ledere og medarbejdere, som kan opsøge ny viden og tage den i brug. FTF har derfor i foråret 2014 gennemført en...

25.11.14 | Notat

Kvalitetsudvalget sætter høje mål, men rammer ikke plet

Kvalitetsudvalget sætter et vigtigt fokus på at fremme kvalitet og relevans i undervisningen på de videregående uddannelser, men vælger igen at gå uden om de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser. Netop erfaringerne herfra med at udvikle et godt...

07.11.14 | Notat

Implementering af EU direktiv om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Det reviderede EU direktiv om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal implementeres i dansk lovgivning frem til januar 2016, hvor direktivet træder i kraft i de enkelte EU medlemslande.

25.09.14 | Notat

Ny model for dimensionering af de videregående uddannelser

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har fremlagt en ny model for dimensionering af de videregående uddannelser. Modellen berører først og fremmest universitetsuddannelserne og bygger på et grundprincip om dimittendernes ledighed set over tid. FTF...

05.09.14 | Notat

Antologi og dialogmøder om lederuddannelse

Som led i trepartsinitiativet vedr. øget deltagelse i praksisnære lederuddannelser er der udarbejdet en antologi, som frit kan hentes på initiativets hjemmeside. Der er også sat dato på efterårets dialogmøder.

04.09.14 | Notat

FTF politik for efter- og videreuddannelse

I dette notat beskrives de strategiske mål og konkrete indsatser, som udgør FTF's politik på efter- og videreuddannelsesområdet.

12.08.14 | Høringssvar

Optag på de videregående uddannelser juli 2014 med fokus på FTF området

Det er positivt at så mange igen i år har søgt og er blevet optaget på de videregående uddannelser. Der er en begyndende positiv udvikling i retning af at flere optages på de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser – ikke mindst på...

09.05.14 | Notat

Gode og brede initiativer i ny vækstpakke

Der er mange fornuftige initiativer i regeringens vækstpakke, som sætter bredt ind med forbedring af virksomhedernes vækstvilkår. Nu er det derfor op til virksomhederne at levere nye job.

04.04.14 | Notat

”Nye veje” – første delrapport fra udvalget om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Kvalitetsudvalgets første delrapport sætter fokus på, hvordan der kan opnås en bedre balance mellem de videregående uddannelser og behovet på arbejdsmarkedet. Det er både samfundsmæssigt og for den enkelte studerende vigtigt, at uddannelserne har relevans i forhold til...

27.02.14 | Notat

Politisk aftale om EUD-reform

Den politiske aftale rummer flere positive ting, så som et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, en enklere og mere overskuelig struktur og en styrkelse af lærernes og ledernes kompetenceniveau. Men mere undervisningstid på de tekniske uddannelser finansieret af lærernes...

17.02.14 | Notat

Trainee med resultater

Faglige organisationer og a-kasser i FTF gennemfører nyskabende traineeforløb for ledige dimittender.

19.12.13 | Notat

Produktivitetskommissionens Analyserapport 4, Uddannelse og Innovation

Kommissionen overser i sin fjerde analyserapport de muligheder, der er i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser for at styrke en del af de videregående uddannelser, der giver høj beskæftigelse og tæt samspil med praksis. En styrkelse af netop disse...

25.11.13 | Notat

Ny platform for koordinering af beskæftigelse, vækst og uddannelse

Beskæftigelse, vækst og uddannelse er afgørende for Danmarks konkurrenceevne og velfærd. Derfor skal indsatsen koordineres bedst muligt. FTF foreslår, at der etableres en ny stærk platform for national rammesætning og regional/lokal koordinering.

16.10.13 | Notat

Revision af EU direktiv om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer – status oktober 2013.

Ændringerne i EU direktivet om gensidig anerkendelse er i sin afsluttende fase. Med Europa-Parlamentets vedtagelse d. 9.10.2013 og den forventede Rådsvedtagelse d. 15.11.2013, skal der nu sættes fokus på implementeringen af ændringerne. FTF havde gerne set en mulighed...

08.10.13 | Notat

Danskernes kompetencer - Hovedresultater fra den danske PIAAC-rapport

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at udvikle og vedligeholde kompetencer gennem hele arbejdslivet for alle grupper på arbejdsmarkedet. Der er et positivt udbytte af voksen- og efteruddannelse i form af bl.a. bedre færdigheder og højere sandsynlighed for...

08.10.13 | Notat

”Faglært til fremtiden” - Ambitiøst EUD udspil fra regeringen

Regeringens udspil er ambitiøst med mange gode elementer så som flere undervisningstimer, et et-årigt basisår, at de nuværende 12 indgange skæres ned til 4, og at lærernes kompetencer skal styrkes markant. Der mangler dog oplysninger om hvordan det sidste finansieres....

02.10.13 | Notat

FTF´s udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Der er behov for en EUD-reform. Der skal være fokus på både adgang til EUD, styrket kvalitet, ny struktur og overgangen fra grundskole til EUD og fra EUD til videregående uddannelse skal gøres mere smidig.

15.08.13 | Notat

Optaget på de videregående uddannelser 2013

Optaget på de videregående uddannelser i 2013 er rekordstort. Optaget i 2013 er 4 pct. højere end optaget i 2013. Optaget er steget både på erhvervsakademi- professionsbachelor- og bacheloruddannelserne. Til gengæld er der flere ikke optagne end sidste år. De ikke...

18.06.13 | Notat

Behov for flere uddannede praktikvejledere

Professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne kvalitet og relevans sikres bl.a. gennem et stærkt samspil mellem uddannelsernes teori og praksis. Bedre uddannelse af praktikvejlederne er centralt i den sammenhæng. Der er i dag stor forskel mellem...

06.06.13 | Notat

Politisk aftale afklarer erhvervsakademiernes fremtid

Regeringen, V, KF og DF har indgået en nye aftale om selvstændige erhvervsakademier. Samarbejdet mellem de to selvstændige sektorer – akademier og professionshøjskoler – bliver efter aftalen vanskeligere. Aftalen åbner mulighed for en udvikling i forhold til...

21.05.13 | Notat

FTF´s bemærkninger til "Evaluering af Erhvervsakademistrukturen"

FTF finder ikke at der er grundlag for rapportens hovedkonklusion, om at der er skabt en samlet erhvervsakademisektor, og at erhvervsakademierne som helhed opfylder eller er på vej til at opfylde de politiske hovedmålsætninger. FTF mener, at evalueringen viser, at der...

23.04.13 | Notat

FTF forslag til kriterier ved prækvalificering af nye videregående uddannelser

Lovforslaget om institutionsakkreditering indeholder regler om prækvalificering af nye uddannelser. Ministeren skal godkende forslag til nye videregående uddannelser før de kan udbydes. FTF er enig i behovet for denne prækvalificering. Kriterierne skal lægge vægt på,...

23.04.13 | Notat

FTF forslag til kriterier ved institutionsakkreditering

Lovforslaget om institutionsakkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner behandles nu i Folketinget, og forventes vedtaget ved 3. behandlingen d. 30.4.2013. Ifølge loven skal institutionsakkreditering foretages på grundlag af et sæt centralt fastsatte...

19.04.13 | Notat

Politisk aftale om SU-reform 2013

Regeringen og de borgerlige partier har indgået en aftale om en ændring af SU-systemet. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 2,2 mia.kr. i 2020. Provenuet medgår til en styrkelse af den danske konkurrenceevne. Nogle af SU-forslagene kan medføre at unge...

12.04.13 | Notat

Ansøgninger til de videregående uddannelser 2013 (Kvote 2) og søgningen til ungdomsuddannelserne

Kvote 2 ansøgningerne til de videregående uddannelser er steget med 29 pct. i forhold til sidste år og er et historisk højt niveau. Dette er en grov strømpil for den forventede udvikling i det samlede antal ansøgninger. Det er sandsynligt, at vi i 2013 vil have et...

08.04.13 | Notat

KL's udspil: Udvikling gennem bedre uddannelser

Op til KL’s årsmøde offentliggjorde KL et politisk udspil ”Udvikling gennem bedre uddannelser”. Det omfatter både overordnede og helt konkrete udfordringer i hele spektret fra dagtilbud til videregående uddannelser og forskning. Der er elementer i udspillet, som er i...

20.03.13 | Notat

Lovforslag om institutionsakkreditering

Notatet gennemgår hovedelementerne i lovforslaget om institutionsakkreditering. FTF vurdere lovforslaget positivt og peger bl.a. på at alle nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser indenfor hele det videregående uddannelsessystem skal prækvalificeres...

12.03.13 | Notat

Evaluering af den fleksible master i offentlig ledelse

Den fleksible master i offentlig ledelse udspringer af trepartsaftalen fra 2007. Uddannelsen er modulopdelt og kan sammensættes fleksibelt efter den enkelte deltagers ønske, og over en periode på op til 6 år. Deltagerne har været tilfredse med uddannelsens indhold og...

12.03.13 | Notat

Opslag af Ph.d.stipendier – uden for universiteterne

Det Frie Forskningsråd har indkaldt ansøgninger om støtte til ph.d.stipendier uden for universiteterne. Opslaget omfatter bl.a. professionshøjskoler, musikkonservatorier og statslige forskningsinstitutioner. Det er den enkelte kandidat, der selv søger om stipendiet,...

11.03.13 | Notat

Lovforslag om institutionsakkreditering

Notatet gennemgår hovedelementerne i lovforslaget om institutionsakkreditering. FTF vurdere lovforslaget positivt og peger bl.a. på at alle nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser indenfor hele det videregående uddannelsessystem skal prækvalificeres...

28.02.13 | Notat

Få adgang til viden i praksis – www.ucviden.dk

Netportalen UC Viden, som er professionshøjskolernes net-portal for professions- og erhvervsrettet forskning og udvikling, er nu officielt åbnet. Portalen synliggør professionshøjskolernes aktiviteter på forsknings- og udviklingsområdet og indeholder projekter,...

27.02.13 | Notat

Evaluering af den offentlige lederuddannelse

Den offentlige lederuddannelse er nu evalueret. Evalueringen viser en stor stigning i aktiviteten og at uddannelsen opleves relevant af deltagerne. Samtidig mener kun ca. halvdelen, at de er blevet en bedre leder af at deltage i DOL. Manglende forankring i...

27.02.13 | Notat

FTFs prioriterede forslag til FFL14 på uddannelsesområdet

Finanslovsforslaget 2014 står på uddannelsesområdet over for store udfordringer med at finde finansiering til de lidt større årgange, som uddanner sig mere og længere. Det er på den baggrund, FTF’s prioriterede forslag til den kommende finanslov skal ses.

26.02.13 | Notat

Regeringens udspil til en SU-reform

Regeringen har fremlagt en reform af SU-systemet. Reformen forbedrer de offentlige finanser med 2 mia.kr. i 2020. Provenuet medgår til en styrkelse af den danske konkurrenceevne. Nogle af SU-forslagene kan medføre at unge gennemfører uddannelserne hurtigere, andre af...

22.01.13 | Notat

Ny mulighed: Professionsbachelorer som videnpiloter

Videnpilotordningen er ikke ny, men den er blevet udvidet fra 2013. Den ny og udvidede model betyder bl.a. at personer med en professionsbacheloruddannelse kan ansættes som videnpiloter. Små og mellemstore virksomheder kan få tilskud på op til 12.500 kr. månedligt, når...

11.01.13 | Notat

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2013-14

Professionshøjskoler indgik lige før jul nye udviklingskontrakter med uddannelsesministeren. Det er 3. generation af kontrakter, og bygger på et nyt koncept, som principielt svarer til universiteternes. Fokus er på kvalitet i uddannelserne og produktion af ny viden mv....

11.01.13 | Notat

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2013-14

Erhvervsakademierne indgik lige før jul nye udviklingskontrakter med uddannelsesministeren. Konceptet er nyt og følger nu samme retningslinjer som universiteterne. Det betyder bl.a. mulighed for større variation mellem de enkelte erhvervsakademier. Fokus er på kvalitet...

11.01.13 | Notat

FTF’s uddannelsespoliske strategi - mål og politik frem mod 2020

FTF sætter med dette uddannelsespolitiske strategioplæg fokus på centrale mål, udfordringer og politikker frem mod 2020.

21.12.12 | Notat

Gode takter i længe ventet innovationsstrategi

Den længe ventede innovationsstrategi satser på samfundspartnerskaber, mere værdi i indsatsen og øget innovation i hele uddannelsessystemet. Samtidig peger strategien på medarbejdernes vigtige rolle i innovation. Der er mange gode takter i strategien, men FTF havde dog...

16.11.12 | Notat

Finanslovsaftale 2013 på uddannelsesområdet

Finanslovsaftalen ændrer og udmønter nye initiativer på enkelte uddannelsesområder, men det primære resultat forbliver, som det fremgår af finanslovsforslaget fra august 2012. Det betyder opretholdelse af procentbesparelser og effektiviseringskrav overalt i...

09.11.12 | Notat

Finanslov: Delaftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Regeringen har indgået en delaftale med et meget bredt flertal af folketingets partier om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Delaftalen rummer en række positive elementer, som er et skridt på vejen til at sikre en styrket uddannelsesgaranti og en...

26.10.12 | Notat

Fordeling af bevilling til forskning og udvikling

Uddannelsesministeriet har udmeldt den forventede fordeling af forsknings- og udviklingsbevillingen til erhvervsakademier og professionshøjskoler, som indebærer, at erhvervsakademierne får større, og professionshøjskolerne mindre bevillinger end i 2012. Samtidig...

24.10.12 | TR-info

Anonym uddannelsesvejledning - når det passer dig

Nu er det slut med at bestille tid og oplyse cpr-nummer, når du skal have hjælp til uddannelse og en snak om fremtiden. Både på hverdage og i weekender kan du helt uforpligtende kontakte eVejledningens uddannelseseksperter med dine spørgsmål

11.10.12 | Notat

Vergnauds betænkning går ikke langt nok, når det gælder ”delvis adgang” og sprogkrav

Europa Parlamentets udvalg om Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) har afgivet første udkast til betænkning om Kommissionens udkast til ændringer i gensidigt anerkendelsesdirektiv. Ændringsforslagene udvider bl.a. muligheden for at udelukke professioner fra...

09.10.12 | Notat

Ny rapport baner vej for bedre elevpraktik

Regeringens udvalg om erhvervsuddannelser har fremlagt en række anbefalinger. Det er især positivt, at der foreslås en ændring af udformningen af skolepraktikken og en bedre uddannelsesgaranti for elever. Forslagene er nødvendige. Praktikpladsproblemet på...

01.10.12 | Notat

Innovationsordninger skal målrettes styrkepositioner

Innovationssystemet skal målrettes danske styrkepositioner, er en af de centrale anbefalinger i en stor EU-evaluering af Danmarks forsknings- og innovationssystem. Evalueringen indeholder flere gode anbefalinger, som FTF kan bakke op. Den mangler dog et større fokus på...

20.09.12 | Notat

Uklart videngrundlag er barriere for stærke videnmiljøer

Erhvervsakademier og professionshøjskolers strategiske arbejde med udvikling af ny viden er analyseret af EVA. Rapporten peger bl.a. på den uklarhed, der knytter sig til begrebet ”udviklingsbasering”, som er uddannelsernes videngrundlag. Rapporten beskriver også,...

19.09.12 | Notat

Pæn stigning i optaget på videregående uddannelser i 2012

Gennemsnitlig er optaget steget med 6 % i forhold til 2011. På erhvervsakademiuddannelserne er stigningen 7 %, på professionsbacheloruddannelserne 5 % og på de lange videregående uddannelser 6%. Der er en generel stigning i antallet af optagne i alle aldersgrupper på...

06.09.12 | Notat

FTF: Styrk faglige organisationers medvirken i kvalitetssikring af uddannelserne

Der forventes igangsat en politisk proces om og høring af lovforslag om institutionsakkreditering i efteråret 2012. FTF vil i relation hertil tage udgangspunkt i en række principper bl.a. at det kommende akkrediteringssystem skal bygge på såvel...

05.09.12 | Notat

Skuffende OECD analyse af akademier og professionshøjskoler

OECD gennemfører i 2012 analyser af en række landes erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser. Den netop offentliggjorte danske rapport er et bidrag til belysning af elementer i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser og den struktur,...

28.08.12 | Notat

På vej mod et stærkere Danmark - forslag til finanslov 2013

Regeringens finanslovsforslag byder på reduceret offentligt underskud og forventninger om øget vækst i 2013. Det er meget optimistisk i en situation, hvor økonomien i verden omkring os er i stor krise. Det er positivt med investeringer i uddannelse og forskning, men...

09.07.12 | Notat

Gode forslag til relevant forskning - så mangler vi bare finansieringen

FTF har som høringspart bidraget til FORSK 2020, der er prioriteringsgrundlaget for fremtidige forskningsindsatser. Det er tilfredsstillende, at FORSK 2020 på nogle områder adresserer behovet for en tættere kobling mellem praksis, forskning og uddannelse, og at der er...

06.07.12 | Notat

Støtte til praksisnær lederuddannelse

I 2013 udmeldes et tilskud til kommuner og regioner til praksisnær lederuddannelse, det vil sige lederuddannelser på AMU og akademiniveau. Formålet er at øge deltagelsen i lederuddannelse for førstelinjeledere. Der sættes samtidig gang i 8 udviklingsprojekter, som skal...

27.06.12 | Notat

Universiteter har få forpligtelser til at samarbejde

Uddannelsesministeren har lagt rammer for universiteternes udviklingskontrakter. Der er særligt fokus på kvalitet, gennemførelse og beskæftigelse, sammenhæng i uddannelsessystemet og øget innovationskapacitet. Men udviklingskontrakterne indeholder ganske få...

09.05.12 | Notat

Danmark i arbejde - Regeringens 2020-plan

Regeringen har fremlagt 2020-planen med primær vægt på langsigtede reformer, der sikrer en markant forøgelse i arbejdsudbuddet og en meget stram prioritering i den offentlige sektor. FTF er parat til at drøfte reformer vedr. arbejdsudbud, der implementeres, når behovet...

24.04.12 | Notat

Ny AKF-rapport: Professionshøjskolerne har brug for permanent bevilling til forskning og udvikling

AKF har undersøgt professionshøjskolernes muligheder for at udvikle ny viden til gavn for uddannelser og praksis. Konklusionen er, at der er behov for en permanent og tilstrækkelig bevilling til forsknings- og udviklingsarbejde og for et mere ligeværdigt samarbejde...

13.04.12 | Notat

Redegørelse: Visioner om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem – men hvordan?

Uddannelsesministerens redegørelse indeholder målsætninger og enkelte konkrete bud på, hvordan man kan skabe et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem. Det er positivt, at der nu foreligger en vision for udviklingen af videregående uddannelser i Danmark,...

09.01.12 | Notat

FTF kommentarer til Dansk Formandskab EU - Europa i arbejde

Danmark har i første halvår af 2012 formandskabet for EU. Regeringen har i dag offentliggjort sit program for EU-formandsskabet. Programmet er prioriteret i 4 hovedområder, der gennemgås nedenfor med FTF´s kommentarer.

21.12.11 | Notat

Udviklingskontrakter – status 2011 og fremtidige indsatsområder

Statusrapportering 2011 på udviklingskontrakter mellem erhvervsakademier, professionshøjskoler og undervisningsministeriet viser en positiv udvikling på en række indikatorer. Notatet lægger op til diskussion af krav i fremtidige udviklingskontrakter, så de ikke...

05.12.11 | Notat

Dansk EU og Bologna formandskab på uddannelsesområdet

Det danske EU og Bologna formandskab sætter fokus på temaer med relevans for FTF områdets uddannelser. Nyt EU uddannelsesprogram, nye prioriteter på erhvervsuddannelsesområdet, gensidig anerkendelse og transparens er alle politikområder under det danske formandskab,...

26.08.11 | Notat

Kvaliteten af erhvervsrettede videregående uddannelser under pres

Ligesom i 2002 og 2007 har FTF gennemført en stor undersøgelse blandt de unge medlemmer og studerende på FTF-uddannelserne. I år har en del af undersøgelsen sat særligt fokus på de unges forhold til deres uddannelser. Der er udbredt tilfredshed med uddannelserne, men...

25.08.11 | Notat

FFL12 - Ny vækst og styr på Pengene

Regeringens forslag til finanslov for 2012 kan ikke overholde kravene fra EU vedr. underskuddet størrelse og regeringens vækstpakke vil ikke afgørende kunne sætte gang i vækst og beskæftigelse til at forbedre finanserne fremover. FTF mener, der er behov for yderligere...

25.08.11 | Notat

Uddannelsesbesparelser på FFL 2012

Undervisningsministeren påstår i pressemeddelelse om FFL 2012 at uddannelserne tilføres 2,6 mia. kr. i 2012. Det er rigtigt, at meroptag på uddannelserne giver øgede udgifter til undervisning og SU. Men samtidig gennemføres besparelser i samme størrelsesorden, dels som...

10.08.11 | Notat

DA bruger DST's uddannelsesregister

Betydningen af nye uddannelsesoplysninger i DA's lønstatistikker er, at der flyttes voldsomt meget omkring mellem de enkelte grupper i 2010 i forhold til 2009. Endvidere ændres beregningen af erhvervserfaringen, således at erhvervserfaringen gennemsnitlig forøges.

10.08.11 | Notat

DA bruger DST's uddannelsesregister

Betydningen af nye uddannelsesoplysninger i DA's lønstatistikker er, at der flyttes voldsomt meget omkring mellem de enkelte grupper i 2010 i forhold til 2009. Endvidere ændres beregningen af erhvervserfaringen, således at erhvervserfaringen gennemsnitlig forøges.

17.05.11 | Notat

Ny aftale om reform af SU

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har den 16. maj 2011 indgået en aftale om en SU reform.  Reformen indgår i den samlede 2020 pakke og bidrager med 1 mia. kr. FTF vurderer, at der er risiko for at færre får en videregående uddannelse. Især forslaget...

10.03.11 | Notat

Merit og realkompetence

Notatet klargør på hvilken måde merit og realkompetence indgår i FTF’s strategi for de erhvervsrettede videregående uddannelser og den nationale handleplan. Definitionerne på realkompetence og merit tydeliggøres, og EVA’s to evalueringer i relation til merit og...