Nej til mere frivilligt arbejde til ledige

Forsøg har vist at flere timer til lediges frivillige arbejde forlænger ledigheden. FTF mener at ledige skal i job.

08.05.17
Høringssvar

LO og FTF har fået lovforslag om midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde i høring og har følgende bemærkninger:

LO og FTF tager til efterretning, at den for Beskæftigelsesministeriets gennemførte evaluering af forsøgsordningen om forhøjelse af timebegrænsningen for frivilligt, ulønnet arbejde konkluderer:

At der kun var 400 ud af 1200 dagpengemodtagere, som gjorde brug af forsøgsordningen om at forhøje timetallet med frivilligt ulønnet arbejde op til mellem 5 og 15 timer om ugen ud af de 2.200-5.500 dagpengemodtagere, der havde frivilligt ulønnet arbejde.

De dagpengemodtagere, der har gjort brug af forsøgsordningen, har i gennemsnit en senest sammenhængende dagpengeperiode på 34 uger. For dag-pengemodtagere med frivilligt, ulønnet arbejde i mindre end 1 time og mellem 1 og 4 timer om ugen er dagpengeperioden henholdsvis 24 og 32 uger i gennemsnit. Der er derfor indikationer for, at et højere timetal for frivilligt ulønnet arbejde forlænger dagpengeperioden.

De dagpengemodtagere, der har benyttet forsøgsordningen har fortrængt mellem 15 og 50 effektive årsværk.

LO og FTF noterer desuden, at ministeren vil komme med ”udspil til, hvordan reglerne på området kan lempes og afbureaukratiseres. Vi kommer til at se på hele området med frivilligt arbejde og ikke kun timegrænsen, som i en toårig forsøgsperiode har været hævet fra 4 til 15 timer. Det er også nødvendigt at se på, hvordan vi fx definerer, hvad der er en frivillig organisation” (pressemeddelelse d. 31. januar 2017).

LO og FTF ser på den baggrund ingen grund til nu at forlænge forsøgsordningen, når resultaterne af den gennemførte forsøgsordning er negative, og når ministeren samtidig vil komme med nye udspil i foråret 2017.

LO og FTF finder det både logisk og hensigtsmæssigt, at dagpengereglerne giver mulighed for, at personer, som er engageret i frivillige ulønnede aktiviteter, kan fortsætte med et sådant engagement i et vist omfang ved overgang til dagpenge eller anden offentlig ydelse.

Det er samtidig LO og FTF’s opfattelse, at de hidtil gældende regler giver særdeles gode muligheder for et frivilligt engagement samtidig med, at man kan være modtager af en offentlig ydelse.

Som LO og FTF vurderer reglerne, kan der uden fradrag i ydelsen udføres såkaldte aktiviteter, som en person udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Det er fx at være besøgsven, foretage indsamling til nødhjælpsorganisationer, være træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere eller være ekspedient i genbrugsbutikker under fx Dansk Røde Kors.

Det er LO og FTF’s opfattelse, at der bør være en grænse for, hvor stort et omfang af frivilligt ulønnet arbejde det skal være muligt at udføre uden fradrag i ydelsen. En sådan grænse skal sikre, at ordinært ansatte ikke fortrænges af frivilligt arbejde og at et frivilligt engagement, som indirekte finansieres gennem offentlige ydelser, ikke har et omfang, så det er konkurrenceforvridende.

LO og FTF finder også, at der er et behov for en klar definition af, hvad der skal forstås som frivilligt ulønnet arbejde. Efter LO og FTF’s opfattelse bør frivilligt ulønnet arbejde omfatte alle de aktiviteter, som udføres frivilligt og ulønnet og som har en sådan karakter, at det i andre sammenhænge udbydes som lønnet arbejde.

LO og FTF finder, at det uden forbehold fra første time bør give fradrag i ydelsen at udføre ulønnede primære driftsopgaver eller vedligeholdelsesopgaver i foreninger eller frivillige organisationer.

LO og FTF finder som nævnt, at forslaget har et sympatisk socialpolitisk sigte, idet de frivillige organisationer, som løfter vigtige opgaver, får tilført ekstra ressourcer, men at det er forkert at lade dagpengesystemet være drivende for en god socialpolitik.

LO og FTF finder, at afgræsningen af det frivillige arbejde bør være mere præcis. Uanset timetallet bør der indføres nogle klare retningslinjer for, hvilke organisationer der lever op til kriterierne for at være frivillige organisationer.

Samtidig finder LO og FTF, at der udover de overordnede retningslinjer skal være konkrete regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på den enkelte institution. Reglerne aftales mellem ledelsen og den frivillige organisering på stedet og er understøttet af en frivillig organisation.

Endelig kan det være et problem, at de frivillige organisationer for at tiltrække frivillig arbejdskraft, tildeler de frivillige de mest interessante arbejdsopgaver og overlader de mere rutineprægede opgaver til de beskæftigede i branchen.