Endelig: Bedre dagpengevilkår for freelancere

En stor gruppe af freelancere blandt fx IT-professionelle, musikere og skuespillere har nu udsigt til at få ret til dagpenge på lige fod med andre lønmodtagere. Reglerne for freelancere og selvstændige har længe været helt ude at trit med det moderne arbejdsmarked. Det mener FTF, der har været med til at anbefale nye vilkår.

Ni procent af arbejdsstyrken arbejder som freelancere, bl.a. IT-professionelle. FTF har sat et klart aftryk på anbefalingerne om nye dagpengevilkår for freelancere. "På tide med vilkår, der matcher et moderne arbejdsmarked", siger FTF-formand Bente Sorgenfrey. (Foto: Jesper Ludvigsen)

24.04.17
FTF nyhed

Beskæftigelsesministeriet lancerer i dag anbefalinger til nye og enklere regler for freelanceres og selvstændiges ret til dagpenge. 

Download rapport

Affrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet:

Download rapport; Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

I dag arbejder hele ni procent af arbejdsstyrken som freelancere, og de skal fremover have bedre muligheder for at få dagpenge. Samtidig er der lagt op til at forenkle de nuværende uklare og bureaukratiske regler for, hvornår man anses som selvstændig.

Især blandt IT-professionelle, musikere, skuespillere, scenografer, fysioterapeuter og tandplejere arbejder mange som freelancere. I de brancher er småjobs og korttidsansættelser et grundvilkår, hvis man vil arbejde med den profession, man er uddannet til.

En stor del af freelancerne mister imidlertid retten til dagpenge, hvis de tager netop disse småjobs indenfor deres eget fag. Her bliver de nemlig typisk registreret som selvstændige, som ikke har ret til dagpenge - i modsætning til lønmodtagere, som godt kan have småjobs og bevare dagpengeretten.

Det er på høje tid, at vilkårene for freelancere følger med det moderne arbejdsmarked. Stadigt flere befinder sig i grænselandet mellem lønmodtagere og selvstændige, og det bør reglerne bakke op om

Bente Sorgenfrey

På høje tid
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, glæder sig over udsigten til, at freelancerne får ret til dagpenge.

"Det er på høje tid, at vilkårene for freelancere følger med det moderne arbejdsmarked. Flere og flere befinder sig i grænselandet mellem lønmodtagere og selvstændige, og det bør dagpengereglerne bakke op om", siger hun.

Bente Sorgenfrey konstaterer, at FTF's arbejde i en partsgruppe under Beskæftigelsesministeriet om dagpenge har givet pote.

"Både Beskæftigelses-, Skatte- og Finansministeriet har lyttet, og vi indstiller enigt i arbejdsgruppen til ministeren, hvordan vilkårene skal forbedres", siger hun.

Drop din profession eller sig farvel til dagpengene
Problemet for freelancerne i dag er, at de registreres i dagpengesystemet som selvstændige, når de arbejder for 'egen regning og risiko', som det hedder. Og det gør man ofte som freelancer, fordi man i de korte job ikke har en traditionel lønmodtageransættelse, men har B-indkomst.

Dermed smækker dagpengekassen i, og mange er derfor nødt til at sætte deres profession på standby ved at tage ufaglærte jobs, som fx pædagogmedhjælper eller handicaphjælper - eller leve af kontanthjælp i perioder.

På tide med regler, der matcher arbejdsmarkedet
En tværministeriel arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet og en følgegruppe sammensat af arbejdsmarkedets parter lancerer i dag nye og bedre tider for freelancerne: Freelancere, der indberetter indkomsten til skat som lønindkomst kan anses for lønmodtagere på lige fod med andre lønmodtagere. Hermed åbnes for retten til dagpenge, og samtidig harmonerer vilkårene også med skattesystemet.

FTF's formand Bente Sorgenfrey glæder sig over, at dagpengesystemet på den måde nu bliver moderniseret.

"Jeg ser frem til, at ministeren og dagpengeforligspartierne tager positivt imod de samlede anbefalinger. Vi kan nu få regler, der matcher det moderne arbejdsmarked. Alle, der har levet en usikker tilværelse, kan få bedre sikkerhed", siger FTF's formand.

Det anbefaler udvalget

Personer, der modtager B-indkomst og hvis indkomst ikke indgår i en virksomhed, skal betragtes som lønmodtagere. I dag har freelancere, der modtager B-indkomst stor risiko for at blive betragtet som selvstændige og har dermed ikke ret til dagpenge.
Opstart af selvstændig virksomhed skal gøres mulig med dagpenge, hvilket ikke er muligt i dag. Udvalget anbefaler desuden at skærpe reglerne for, hvornår selvstændige kan få dagpenge.

Økonomi: Forslaget hviler i sig selv indenfor dagpengeområdet. Anbefalingerne fra udvalget koster i alt ca. 81 mio. kr. Pengene hentes dels ved at skærpe reglerne for selvstændige, dels fra sidste års nye regel om, at ph.d.-studerende, som ikke afslutter studiet efter tre år, mister dagpengeretten.