Ligestilling mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fremlagde den 13.8.2012 et udspil, som skulle sikre ligestilling af myndighedernes indsats mod dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Nu et år efter er initiativerne i udspillet sat i gang. Vurderingen er, at initiativerne vil give et løft i indsatsen, men ikke så meget som forventet.

18.09.13
Notat
AF

Regeringens udspil bestod i tre initiativer, som nu alle er sat i gang:

  • Præcisering af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven
  • Ligestilling af Arbejdstilsynets afgørelsesmetode i forhold til psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • Målrettede tilsynsindsatser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø inden for brancher og jobgrupper, der er særligt udsat for psykisk nedslidning

Præcisering af psykisk arbejdsmiljø i loven

1. april 2013 trådte en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. § 1 er nu ændret, så det tydeligt fremgår, at loven gælder både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. For første gang nævnes psykisk arbejdsmiljø direkte i lovteksten. Det er et vigtigt signal til arbejdsgiverne om, at det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske.

Ligestilling i Arbejdstilsynets afgørelsesmetoder

Fra den 1. juli 2013 er det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ligestillet i forhold til Arbejdstilsynets afgørelsesmetode. Det betyder, at Arbejdstilsynet nu vil afgive påbud, når vi konstaterer overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø, og ikke som før afvente, hvorvidt arbejdspladsen selv vil løse problemet.

Denne ændring kan kun foretages i fælles forståelse med arbejdsmarkeds parter, fordi tilsynets praksis i forhold til at træffe afgørelser om psykisk arbejdsmiljø følger af Metodeudvalgets anbefalinger. Metodeudvalget er et partsorgan, hvis anbefalinger siden 1995 har fungeret som grundlag for Arbejdstilsynet indsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Derfor udarbejdede aftaleparterne i juni 2013 et tillæg til Metodeudvalgets anbefalinger, der sikrer, at Arbejdstilsynet kan give et påbud, når de konstaterer overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø(jf. bilag 1).

Vurderingen er, at der med denne ændring er tale om en forbedring i Arbejdstilsynets afgørelsesmetode. Dels vil den medføre flere påbud om psykisk arbejdsmiljø, dels nedsætte det tidsrum arbejdspladsen har til at få løst en overtrædelse. 

Som en konsekvens af ovenstående ændring trådte der ligeledes 1. juli 2013 nye regler i kraft om, hvornår der skal afgives rådgivningspåbud i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Efter den 1. juli 2013 er det udelukkende påbud om mobning, herunder seksuel chikane, der er omfattet af rådgivning. Rådgivningspåbuddet afgives med det samme, når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse inden for dette område.

FTF har sammen med de øvrige lønmodtagerorganisationer været meget kritisk overfor denne afgrænsning i forhold til mobning af seksuel chikane. Problemer som vold, arbejdspres og følelsesmæssige krav i arbejde kan også være så komplicerede at løse, at arbejdspladserne har behov for en rådgiver. Derfor har FTF i samarbejde med LO og AC udarbejdet et konkret forslag til en udvidelse af reglerne om, hvornår der skal afgives rådgivningspåbud om psykisk arbejdsmiljø. Det er desværre ikke lykkes, at komme igennem med forslaget. FTF, LO og AC udsendte derfor 1. juli 2013 en fælles pressemeddelelse, der udtrykte vores kritik (jf. bilag 2).

Målrettede tilsynsindsatser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø

Den 1. april 2013 begyndte Arbejdstilsynet at føre tilsyn, der udelukkende har fokus på arbejdspladsernes psykiske arbejdsmiljø. Indsatserne gennemføres inden for brancher og jobgrupper, hvor medarbejderne vurderes at være udsatte for psykiske belastninger i form af risiko for vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Der er afsat 15 mio. kr. årligt i tre år.

I 2013 gennemføres tilsynsindsatserne inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp. I 2014 gennemføres tilsynsindsatserne indenfor døgninstitutioner, psykiatrien, sygeplejersker og P-vagter. Indsatsen for 2015 er ikke fastlagt, men det fremgår af aftaleteksten, at også folkeskolelærere og socialrådgivere skal have disse målrettede tilsyn. FTF vil følge det nøje, og arbejde for at det også bliver tilfældet.

De målrettede tilsyn er kendetegnet ved, at der afsættes den nødvendige tid til tilsynsbesøget. Det betyder bl.a., at der i de fleste tilfælde vil blive gennemført gruppesamtaler, som erfaringsmæssigt er et godt middel til at afdække eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Når Arbejdstilsynet skal gennemføre et tilsynsbesøg i denne indsats, kontakter den tilsynsførende arbejdspladsen inden besøget og tager en snak med arbejdspladsen.  

Det er endnu for tidligt at sige noget om effekten af tilsynsindsatsen, men FTF følger det nøje.