Staten varsler lockout af 120.000 ansatte

Udsigt til storlockout uden fortilfælde: Sophie Løhde har i dag varslet massivt lockout for ansatte i staten. Omfattende lockoutvarsler for de kommunalt og regionalt ansatte ventes fra KL og Danske Regioner senere i dag eller i morgen.

Sophie Løhde er klar til at sende 120.000 statsansatte hjem uden løn. Det vil især omfatte ansatte på universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, gymnasier og erhvervsskoler samt langt de fleste ansatte i ministerier og styrelser. (Foto: Jesper Ludvigsen)

07.03.18
FTF nyhed

På et pressemøde her til formiddag annoncerede Innovationsminister Sophie Løhde en massiv lockout for statsligt ansatte.

De faglige organisationer på statens områder har tidligere varslet strejke for kun 10 procent, dvs. ca. 18.000 statsligt ansatte. Spillereglerne ved overenskomstforhandlinger er, at parterne udtager mindst 10 procent af de ansatte, før en konflikt kan anerkendes. Tanken fra de faglige organisationers side er, at man ved at udtage en mindre del af de ansatte, generer befolkningen mindst muligt.

Staten svarer nu igen med lockoutvarsel for langt flere, nemlig omkring to trediedele af alle statsansatte, dvs ca. 120.000 ansatte. En meget stor del af dem arbejder på statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, professionshøjskoler, gymnasier og erhvervsskoler. Personalet på frie grundskoler og efterskoler er også omfattet af lockouten. Derudover vil lockouten også ramme langt de fleste ansatte i ministerier og styrelser.

 

Undtaget fra lockouten er ca. 50.000 tjenestemænd, som pr definition er friholdt fra konflikt, de tæller bl.a. en stor del af forsvaret og politiet. Undtaget er også ca. 10.000 medarbejdere, som vurderes at have en særlig rolle for at varetage statens sikkerhed samt en række medarbejdere med særlige arbejdsopgaver. Det gælder bl.a. ansatte ved Udenrigsministeriets vagttelefon, vaccineforsyningen og dem, der udsteder pas.

Datoer

Den 1. april udløber de nuværende overenskomster.
Fra den 4. april har lønmodtagerne varslet strejker – for ansatte i både stat, regioner og kommuner.
Fra den 10. april har staten nu varslet lockout. KL og Danske Regioner ventes også at gå ind med massiv lockout.  

 

”Det er tydeligt, at de faglige organisationer har spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt.” sagde Sophie Løhde på pressemødet.

”Det kan vi ikke sidde overhørig”, sagde ministeren på pressemødet, hvor hun erklærede, at formålet med lockouten er hurtigt at tømme de faglige organisationers strejkekasser.

Bringer konflikten til et helt nyt niveau
Om arbejdsgivernes optrapning af konflikten, udtaler de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther:

”Ministeren bringer konflikten til et helt nyt niveau. Vi har udtaget omkring 15.000 til strejke. Ministeren svarer igen med at udtage 120.000 til lockout. Hun siger, at de 15.000, vi har udtaget, vil være til stor gene for rigtigt mange danskere. Så må almindelig husmandslogik vel tilsige, at 120.000 må være til meget stor gene for rigtigt, rigtigt mange danskere”. 

Lockout og strejke

Ved en strejke har fagforeningerne udvalgt arbejdspladser, som skal strejke. Ved en lockout sender arbejdsgiverne de ansatte hjem uden løn.

Nogle ansatte vil være omfattet af strejke, andre af en lockout.

Lønnen under en konflikt afhænger af ens fagforening: Nogle vil blive fuldt kompenseret, andre får tilbudt et lån og nogle får konfliktstøtte, der er et fastsat kollektivt beløb.