Helt godnat at penge til arbejdsmiljø forsvinder

Arbejdstilsynet står til at miste 80 mio. kr. og 120 ansatte fra 2016. Det er et helt godnat, mener FTF, der samtidig kritiserer, at en række vigtige arbejdsmiljøbevillinger til bl.a. voldsforebyggelse på jobbet bortfalder. Den voldsomme stigning i psykiske arbejdsskader og afgørelser om dårligt arbejdsmiljø burde få politikerne til at investere mere i forebyggelse og kontrol, så der opstår færre problemer med arbejdsmiljø og arbejdsskader.

26.09.14
FTF nyhed

Det hænger ikke sammen, når regeringen siger, at den vil bekæmpe dårligt arbejdsmiljø, samtidig med at den fra 2016 vil skære 80 millioner kroner og fyre yderligere 120 ansatte fra Arbejdstilsynet.

Det mener FTF, der samtidig kritiserer, at en række vigtige arbejdsmiljøbevillinger til bl.a. forebyggelse på arbejdspladserne bortfalder fra 2016. Det vil fx ramme en række offentlige arbejdspladser, bl.a. døgn- og daginstitutioner, der er plaget af vold samt fysisk og psykisk nedslidning. De vil ikke længere kunne få støtte til indsatser mod vold eller nedslidning på jobbet.

Fra november i år lanceres forebyggelsespakker til forebyggelse af vold mod ansatte på sygehusene. Her er pengene kun bevilget i 2014. Det er den type indsats, som ikke vil kunne fortsætte, hvis regeringens varslede besparelser gennemføres.

”Det er jo helt godnat, hvis der skæres ned på både forebyggelse, formidling af viden og tilsyn på et tidspunkt, hvor arbejdsmiljøproblemerne samtidig er stigende”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor.

”Det vil koste både medarbejderne, arbejdspladserne og samfundet dyrt i form af øget sygefravær og lavere produktivitet, hvis ikke politikerne griber ind og bevilger de nødvendige midler, der kan sikre en effektiv arbejdsmiljøindsats også efter 2015”.

Hvis der skæres i arbejdsmiljøindsatsen, forværres arbejdsmiljøet for de ansatte, og flere ansatte vil rammes af arbejdsskader og alvorlige sygdomme fremkaldt af jobbet.

”Der er brug for at gå den stik modsatte vej. Der skal tilføres flere penge til Arbejdstilsynet, og de midlertidige arbejdsmiljøbevillinger, der snart falder bort, skal gøres permanente”, siger Bente Sorgenfrey.

Styrk tilsynet med de værste syndere
Ifølge FTF er det helt afgørende, at der også i fremtiden er et stærkt Arbejdstilsyn, der kan gribe ind og sikre, at gentagne og grove overtrædelser af arbejdsmiljøet straffes. De seneste års satsning på risikobaseret tilsyn og bevillinger til særlige tilsynsindsatser i forhold til fx psykisk arbejdsmiljø viser, at det er særdeles effektivt, når der er ressourcer til at gå målrettet efter de arbejdspladser, hvor problemerne erfaringsmæssigt er størst.

En analyse gennemført af FTF tidligere i år viser, at alene det seneste år, er antallet af påbud og afgørelser i forhold til dårligt psykisk arbejdsmiljø steget med 74 procent.

Sats på mere forebyggelse
Det er dog mindst lige så væsentligt, at der også fremover er midler til den forebyggende indsats, så vi får knækket kurven i forhold til arbejdsskader og nedslidning.

”Det er mildest talt paradoksalt, hvis man på den ene side gennemfører reformer, der betyder, at vi skal holde til at være flere år på arbejdsmarkedet, og på den anden side skærer ned på den forebyggende arbejdsmiljøindsats ude på arbejdspladserne. Det tror jeg egentlig godt, politikerne i både venstre og højre side af folketingssalen kan se. Jeg har derfor en klar forventning om, at der vil være en velvilje i forhold til at fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen i de kommende finanslovsforhandlinger”, udtaler Bente Sorgenfrey.

Forebyggelse står for skud
Der tegner sig et temmelig dystert billede fra 2016, hvor et sammenfald af nedskæringer og ophør af en række midlertidige bevillinger rammer arbejdsmiljøområdet på samme tid.

Bl.a. beskæres Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Bortset fra en mindre bevilling i 2016, udløber også pengene til fonden ved udgangen af næste år.

”Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har blandt andet finansieret de særlige tilsynsindsatser i Arbejdstilsynet, som er en stor succes. Samtidig har rigtig mange arbejdspladser fået opbygget en konkret viden om arbejdsmiljø, og nogle har fået støtte til professionel arbejdsmiljørådgivning, som ruster dem bedre til at håndtere arbejdsmiljøudfordringer i fremtiden. Men vi er langt fra i mål endnu. Der er fortsat et stort behov, ikke mindst i forhold til forebyggelse af de stigende problemer med psykisk nedslidning”, understreger Bente Sorgenfrey.

Videncenter for Arbejdsmiljø rammes hårdt
Desuden rammes Videncenter for Arbejdsmiljø hårdt af bortfaldne bevillinger fra 2016. Ved trepartsaftalen i 2007 og som led i Kvalitetsreformen, blev der bevilget 25 mio. kr. årligt fra 2008 – 2015 til at indsamle og formidle viden om forebyggelse og håndtering arbejdsmiljøproblemer i den offentlige sektor.

En lang række arbejdspladser har haft besøg af videncenterets rejsehold med fokus på temaer som stress, vold, mobning og muskel-skeletproblemer. Men stigende arbejdspres, nedskæringer og problemer med fx vold og trusler gør, at udfordringerne i den offentlige sektor fortsat er store.

Endelig blev bevillingen til branchearbejdsmiljørådene (BAR’ene), som udvikler og formidler særlig brancherelevant materiale til arbejdspladserne, skåret med 50 mio. kr. årligt fra 2010. Også her vækker de faldende bevillinger bekymring hos FTF.

”Jeg vil opfordre arbejdsmiljø- og finansordførerne til at gå i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan vi kan fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Vi har i Arbejdsmiljørådet fremsendt en række konkrete forslag til Beskæftigelsesministeren i foråret, som vi stadig bakker fuldt op om. Men der er også behov for at se på bevillingerne til forebyggelse, forskning, rådgivning og formidling af viden og konkrete værktøjer til arbejdspladserne”, udtaler Bente Sorgenfrey.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

- Som led i Velfærdsaftalen fra 2006 oprettede den daværende VK-regering sammen med DF, Socialdemokraterne og de Radikale, Forebyggelsesfonden (nu Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse) med en samlet kapital på 3 mia. kr. 
- Pengene er gået til konkrete projekter rettet mod forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, fx forebyggelse af vold, og til fastholdelse af nedslidningstruede medarbejdere på en lang række offentlige og private arbejdspladser. 
- Samtidig har fonden finansieret en række ekstra aktiviteter i Arbejdstilsynet og på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

- Arbejdstilsynet skal skæres ned, mener Finansministeriet, der i 2016 vil fjerne 80 mio. kr. og dermed 120 ansatte. 
- Arbejdstilsynet er i forvejen blevet presset på ressourcerne over de seneste mange år. Alene i løbet af de sidste fem år er bevillingerne til tilsynet faldet med næsten 40 millioner kroner og antallet af årsværk i Arbejdstilsynet er i samme periode faldet fra 809 til 661. Det tal risikerer at falde til 538 ansatte i 2016.
- Det er sket samtidig med, at der er kommet nye opgaver til. De ekstra opgaver er som hovedregel blevet finansieret af overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og af særlige finanslovsbevillinger, når det har handlet om social dumping. Men det er bevillinger, som er tidsbegrænsede, og som falder bort i 2016.