FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

Ny afgørelse fra FN-organisationen ILO fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af skolelærerne i foråret 2013. Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO, der forventer at regering og arbejdsgivere ændrer praksis ved fremtidige overenskomstforhandlinger. En meget tilfredsstillende afgørelse, mener FTF og Danmarks Lærerforening.

27.11.14
FTF nyhed

Den danske regering bør respektere de faglige organisationer og deres ret til at blive hørt. Det fastslår den internationale arbejdsorganisation (ILO), der er FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, i en ny afgørelse, som giver hovedorganisationen FTF og Danmarks Lærerforening (DLF) medhold i en række klagepunkter angående lockouten af skolelærerne i foråret 2013.

”Især statslige organer bør afholde sig fra at gribe ind og ændre indholdet af frit indgåede kollektive overenskomster og aftaler”, skriver ILO og fortsætter:

”Enhver begrænsning i kollektive overenskomstforhandlinger forudsætter konsultationer af arbejdsmarkedets parter for at få deres accept”.

Netop det skete ikke ved regeringens lovindgreb i foråret 2013, der afbrød lockouten af skolelærerne. Her greb regeringen og et flertal i Folketinget ind i konflikten med et lovindgreb, der fastsatte nye arbejdstidsregler for lærerne. Det skete uden, at lærernes faglige organisation Danmarks Lærerforening var blevet hørt. Regering valgte ikke at inddrage lærerne i det lovforberedende arbejde, men valgte kun at inddrage arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen.

Og det er ”beklageligt”, skriver ILO i den nye afgørelse.

Især statslige organer bør afholde sig fra at gribe ind og ændre indholdet af frit indgåede kollektive overenskomster og aftaler

ILO, FN

Har tilsidesat væsentlige principper i FN-konventioner
Det er hovedorganisationen FTF og Danmarks Lærerforening (DLF), der har rejst sagen i ILO, fordi man dels er utilfreds med den måde regeringen og arbejdsgivernes på forhånd planlagde lockouten af lærerne, og dels er utilfreds med den manglende inddragelse i processen omkring lovindgrebet L 409, som Folketinget endte med at vedtage. Tilfredsheden med dagens afgørelse er derfor stor i FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

”ILO har givet os medhold i, at forhandlingerne blev stækket af regeringen, og at regeringen har tilsidesat væsentlige principper i FN-konventioner, da man udarbejde lovindgrebet uden at inddrage lærerne”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

”Jeg er glad for afgørelsen fra ILO. Det har stor betydning, at man så klart slår fast, at forløbet omkring lockout og regeringsindgreb ikke var efter spillereglerne. Det er vigtigt at huske i de fremadrettede forhandlinger. Den danske model er en styrke, og regeringen respekterede den ikke, siger ILO. Den afgørelse kan vi have glæde af i de fremtidige forhandlinger”, siger formand for DLF, Anders Bondo Christensen og fortsætter: 

”Med afgørelsen i hånden må vi forvente at der viser sig nogle åbne døre. Regeringen er nødt til at få skårene klinket og inddrage organisationerne fremover. Og ILO slår i sin afgørelse fast, at man fremover har til hensigt at overvåge situationen i Danmark for at sikre, at tingene foregår efter spillereglerne”.

Samme melding kommer fra FTF.

"Det er en meget tilfredsstillende afgørelse, der giver os medhold i vores klage over regeringens fremfærd før konflikten samt det lovindgreb, der afsluttede overenskomstkonflikten i foråret. Det var ikke i orden, at regeringen ikke lyttede til lærerne, da man forberedte lov L 409, der greb grundlæggende i lærernes overenskomst og ændrede arbejdstidsreglerne ved lov", siger Bente Sorgenfrey.

ILO: Man bør ikke hindre frie forhandlinger
”KL og staten har hele tiden koordineret tæt. Staten har samtidig haft en dobbeltrolle både som arbejdsgiver, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår, og i sidste ende som lovgiver, der til sidst griber ind i konflikten og gennemtrumfer arbejdsgiverens krav helt ensidigt. Det giver ikke mulighed for fair og frie forhandlinger”, siger Bente Sorgenfrey.

På den baggrund opfordrer ILO til, at de kommende overenskomstforhandlinger i 2014-2015 finder sted i overensstemmelse med principperne i forhold til ansættelsesvilkår for uddannelsessektoren, herunder arbejdstid.

”Det er særdeles vigtigt at holde kasketterne adskilt, fastslår ILO i sin afgørelse. Men det skete desværre ikke under lærerkonflikten, hvor regeringen fra starten havde et tæt parløb med arbejdsgiverne i KL og Moderniseringsstyrelsen”, siger Bente Sorgenfrey.

Det er samtidig et problem, at lærernes faglige organisation slet ikke blev hørt, da regeringen og politikerne på Christiansborg gennemtrumfede nye arbejdstidsregler for lærerne ved et lovindgreb, mener FTF.

”Man kunne i det mindste have inviteret lærerne på en teknisk gennemgang har lovforslaget, men de blev slet ikke hørt. Det er ikke i orden, fastslår ILO, og det er jeg meget tilfreds med”, siger Bente Sorgenfrey.

ILO: Regering bør fremme frie forhandlinger ved OK15
Komiteen under ILO, der har behandlet klagen, minder om, at offentlige myndigheder bør fremme frie kollektive forhandlinger og ikke hindre anvendelsen af frit indgået kollektive overenskomster, især når disse myndigheder handler som arbejdsgivere og har påtaget sig ansvaret for at underskrive forhandlede aftaler.

På den baggrund opfordrer komiteen til, at de kommende overenskomstforhandlinger finder sted i overensstemmelse med principperne ovenfor i forhold til ansættelsesvilkår for uddannelsessektoren, herunder arbejdstid. Komiteen forventer, at regeringen bestræber sig herpå, og komiteen beder om at blive holdt orienteret om de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2015.

ILO opfordrer i afgørelsen regeringen til at huske på de grundlæggende principper for, hvorledes kollektive overenskomstforhandlinger skal finde sted - ikke mindst, når man både er arbejdsgiver og lovgiver. ILO beklager også, at regeringen ikke har forklaret, hvorfor man undlod at inddrage DLF i udarbejdelsen af lovindgrebet efter afslutningen på forårets konflikt 2013.

Ingen indsigt i hemmelig arbejdsgruppe

Under forberedelserne til de fælles overenskomstforhandlinger på lærer- og undervisningsområdet i 2012-2013 nedsattes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra hhv. Moderniseringsstyrelsen og KL, som skulle forberede overenskomstforhandlingerne for de offentlige arbejdsgivere. 

Danmarks Lærerforeningen ansøgte om aktindsigt i arbejdsgruppens dokumenter, men fik afslag herpå med den begrundelse, at disse dokumenter ikke var indgået i forberedelsen af selve overenskomstforhandlingerne. 

Som det fremgår af Folketingets Ombudsmands beretning for 2013 forekom dette ombudsmanden overraskende, og ombudsmanden gav udtryk for, at sagen efterlod indtryk af, at der kunne have været planlagt og disponeret netop med sigte på at undgå aktindsigt. Folketingets Ombudsmand udtalte, at en sådan "offentlighedstænkning" ikke i almindelighed kan anses for ulovlig, men at det er meget uheldigt, hvis den fører til uhensigtsmæssige "krumspring". F.eks. ved, at der ikke gøres tilstrækkelig brug af relevante dokumenter.