Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner Offentlig Privat Innovation i regeringens vækstudspil. FTF forslår, at der uddannes lokale innovationsagenter, som skal sprede og udvikle de gode ideer.

28.05.14
FTF analyse

Tusinder af ansatte skaber ny viden, produkter og ydelser på jobbet hver dag. Halvdelen af de ansatte vurderer, at deres anvendelse af ny viden har resulteret i innovation i form af nye løsninger eller ydelser. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.300 ansatte og ledere, der er medlem af FTF-organisationer.

To ud af tre pædagoger, lærere, bygningskonstruktører og fysio- og ergoterapeuter og andre FTF-grupper svarer i undersøgelsen, at arbejdet med ny viden bidrager til højere kvalitet og en mere effektiv opgaveløsning.

Arbejdet med ny viden og innovation gør medarbejdere mere tilfredse med resultaterne af deres arbejde. Samtidig får borgerne en bedre service og behandling, viser erfaringer. 

Eksempelvis på Hospitalsenheden Horsens der har uddannet 50-60 innovationsagenter spredt ud på alle faggrupper fra SOSU til overlæge. De skal samle de gode ideer op og udvikle dem: Fysioterapeuter og ergoterapeuter er i gang med at udvikle apps til smartphones, designe et nyt udendørs aktivitetsområde til genoptræning af patienter, og som noget nyt tager de også imod patienter i akutmodtagelsen. Her samarbejder de med læger og sygeplejersker om at afklare patientens helbred, inden den syge indlægges for en længere periode.

I akutmodtagelsen spiller fysio- og ergoterapeuters viden om patienten en vigtig rolle, der medfører færre langvarige indlæggelser. Det sparer både patient og hospital for tid og ressourcer og letter en hurtig tværfaglig behandling. Lige nu arbejder hospitalet desuden sammen med private virksomheder om at skabe nye sundhedsydelser og løsninger på baggrund af innovative ideer fra de ansatte på hospitalet.

FTF: Vi kan lære af Horsens
Sygehuset i Horsens har sendt mange ansatte på efteruddannelse i innovation i samarbejde med regionen og den lokale professionshøjskole. Det er lige den slags efteruddannelse i bl.a. offentlig privat innovation (OPI), som vi har brug for, mener FTF, der repræsenterer 450.000 offentlig og private ansatte.

”Det er afgørende, at landets arbejdspladser bliver bedre til at udnytte de ansattes gode ideer og samtidig etablerer mere samarbejde med professionshøjskoler og den private sektor om konkrete innovationsprojekter om fx nye sundhedsydelser”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Konkret forslår FTF i sit nye vækstudspil, at arbejdspladserne uddanner innovationsagenter eller såkaldte OPI-praktikere, der skal sprede og dele de gode ideer på arbejdspladsen og på sigt skabe kontakt til private virksomheder.

”Praktikerne skal løfte de gode ideer op og udvikle dem i samarbejde med medarbejderne”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF mener, at der bør udvikles et uddannelsesprogram for OPI-praktikere. Som en del af programmet udvikles uddannelses- og trænings­programmer for lokale/regionale OPI-praktikere, og der gennemføres undervisning og træning i de forskellige aspekter af offentlig-privat innovation.

Minister: Stort potentiale i OPI
Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager har for nylig udtalt, at hun støtter FTF’s forslag om OPI.

”Der er et stort potentiale i partnerskaber, hvor den offentlige sektor og private virksomheder samarbejder om at finde nye løsninger på problemer og udfordringer", sagde Margrethe Vestager på FTFs repræsentantskabsmøde

Regeringen havde imidlertid ikke OPI med i sin vækstpakke, der blev lanceret sidst i april. Derfor opfordrer Bente Sorgenfrey nu kraftigt de politikere på Christiansborg, der skal blive enige om en vækstpakke inden sommerferien, til at tænke OPI ind i, hvordan Danmark får skabt vækst og flere arbejdspladser. 

Skab bedre rammer for innovation på jobbet
I Tillidsreformen om modernisering af den offentlige sektor har bl.a. FTF aftalt med regeringen, KL og Danske Regioner, at udvikling, kvalitet og god ressourceudnyttelse opnås ved at anvende viden om, hvad der virker og ved at lære af dem, som opnår bedre resultater.

”Når de fagprofessionelle tager ny viden i brug er konsekvensen højere kvalitet og en mere effektiv opgaveløsning. Sammen med private virksomheder kan de desuden skabe nye innovative ydelser og produkter, som gavner alle parter”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Derfor er det vigtigt, at der er fokus på betingelserne for arbejdet med ny viden, og her halter det stadig på nogle arbejdspladser.

Den nye undersøgelse viser, at de deltagere, der ikke oplever at ledelsen prioriterer den faglige udvikling af opgaveløsningen tilstrækkeligt højt, i langt højere grad selv skal holde sig ajour med ny viden, og meget færre har taget ny viden i brug på opfordring af deres nærmeste leder.

FTF foreslår derfor, at arbejdspladserne sætter mere fokus på arbejdet med ny viden.

”Man bør i langt højere grad i samarbejds- eller MED-udvalg diskutere, hvordan man i virksomheden og på den enkelte arbejdsplads understøtter arbejder med innovation og ny viden, som skaber effektive arbejdsgange og nye ydelser og produkter. Mange arbejdspladser er på rette vej, men desværre er der ikke altid tilstrækkelig fokus fra arbejdsgivers og ledelsens side”, siger Bente Sorgenfrey.

Tre gode spørgsmål

FTF forslår tre spørgsmål, som bør drøftes i samarbejds- eller MED-udvalg:

Hvordan tilrettelægger vi en arbejdsform, som giver en systematisk tilgang til arbejdet med ny viden? 
På nogle arbejdspladser kan der være tale om en systematisk tilgang i form af en strategi, faste procedurer eller bestemte jobfunktioner med ansvar for arbejdet med ny viden. På andre arbejdspladser kan dialogen mellem ledere og medarbejdere om ny viden være den rette tilgang. Og på atter andre arbejdspladser kan det handle om at sikre at medarbejderne i højere grad er ajour med ny viden.

Hvordan får vi et ledelsesmæssigt fokus på, at opgaven med at udvikle praksis gennem anvendelse af ny viden løftes i samarbejde fra top til bund i organisationen?

Hvordan sikrer vi en kompetenceudvikling, der understøtter arbejdet med ny viden og udvikling af opgaveløsningen?

Giver mere effektiv arbejdsdag

  • 90 procent af deltagerne i undersøgelsen oplever, at anvendelsen af ny viden resulterer i en bedre faglig kvalitet i opgaveløsningen. To tredjedele angiver, at det giver en mere effektiv løsning af opgaverne.
  • 90 procent af deltagerne i den nye undersøgelse har inden for det sidste år taget ny viden i brug. Hovedparten tager selv initiativet, mens omkring en tredjedel af deltagerne i undersøgelsen har taget ny viden i brug på opfordring fra kolleger eller leder.
  • Mere end 90 pct. af lederne i undersøgelsen vurderer, at deres medarbejdere generelt har en positiv holdning til at arbejde med ny viden.
  • For 80 procent af de ansatte fører anvendelsen af ny viden til større tilfredshed med resultaterne af eget arbejde.
  • Omkring halvdelen oplever større indflydelse og anerkendelse, mens cirka lige så mange har fået mere travlt, nye opgaver eller større ansvar.
  • Undersøgelsen peger dermed på, at arbejdet med ny viden har potentiale til at sikre en bedre kvalitet, højere produktivitet og for manges vedkommende også øget trivsel.
  • Undersøgelsen viser samtidig, at ledelsesmæssigt fokus på faglig udvikling, kompetenceudvikling samt et struktureret samarbejde om faglig udvikling er de mest betydningsfulde faktorer for, om medarbejdere bidrager til den faglige udvikling af arbejdspladsen.

Offentlig-privat-innovation er vejen frem

En ny evaluering fra KORA og RUC har kortlagt, at der allerede er over 250 OPI-projekter i gang på velfærdsområderne - især inden for sundhed og ældrepleje.

Evalueringen viser også, at OPI både kan gavne den offentlige og private part og føre til opnår øget omsætning, flere arbejdspladser og nye eksportmuligheder.

Konkret foreslår FTF i sit vækstoplæg ”Sammen om vækst” en række initiativer, der skal bane vejen for mere OPI-samarbejde:

- Et uddannelsesprogram for OPI-praktikere. Som en del af programmet udvikles uddannelses- og trænings­programmer for lokale/regionale OPI-praktikere, og der gennemføres undervisning og træning i de forskellige aspekter af offentlig-privat innovation.

- En national og uvildig instans, der kan give bindende forhåndstilsagn om udbudsretlige problemstillinger. Det skal hindre, at udbudsreglerne bremser mange gode OPI-projekter, som tilfældet er i dag. 

- FTF foreslår også en OPI-platform, hvor offentlige og private virksomheder kan udveksle problemer, idéer og løsninger – en slags datingsite for virksomheder. Endelig foreslår FTF en taskforce, der skal analysere barrierer for OPI og fremlægge forslag, der kan mindske eller helt fjerne barriererne.

Læs om FTF's vækstoplæg ”Sammen om vækst” her.

 

Yoke laver nye velfærdsløsninger
Et eksempel på OPI er virksomheden Yoke, der arbejder med interaktivt design og digitale velfærdsløsninger. De har arbejdet tæt sammen med bl.a. fysio- og ergoterapeuter i kommuner om at udvikle trænings-redskabet ICURA. Det består af bevægelsessensorer, der kan omsætte fysisk aktivitet til data.

Det har bl.a. resulteret i udvikling af en intelligent arbejdstrøje, som med indsyede sensorer kan identificere usunde arbejdsstillinger, så de kan ændres. Det har både øget omsætningen og skabt flere arbejdspladser på virksomheden.