Bureaukrati tager tid fra borgerne

Lærere, sygeplejersker, jordemødre og andre FTF’ere er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. FTF vil udvikle styringen af den offentlige sektor i reelle partnerskaber, og det skal slås fast i trepartsaftalen.

03.05.12
FTF analyse

Næsten hver tredje socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut og andre medarbejdere i FTF’s faggrupper oplever i høj eller meget høj grad, at bureaukrati forhindrer eller forstyrrer arbejdet med kerneopgaverne. Det svarer 29 procent i en ny undersøgelse blandt 24.000 FTF’ere. Dermed bliver medarbejdere fra alle FTF-brancher markant mere belastet af forstyrrelser i arbejdet end landsgennemsnittet.

Faggrupper i FTF oplever mange forstyrrelser i arbejdet

Grafen viser, hvor belastet medarbejderne i forskellige FTF-brancher er af fx unødigt papirarbejde og andet, som forhindrer eller forstyrrer arbejdet med kerneopgaven. Vist på en skala fra 0 til 100, hvor 0 udtrykker den lavest mulige belastning, og 100 udtrykker den højest mulige belastning.

NAT2008: Landsgennemsnittet, som fremgår af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs Nationale Tværsnitsundersøgelse fra 2008.

Kilde: FTF

FTF er hovedorganisation for 450.000 medarbejdere i den offentlige og private sektor og talerør for de faggrupper, der ofte har kontakten med borgerne som deres hovedopgave. Paradoksalt nok viser undersøgelsen, at det netop er de faggrupper, der bliver forstyrret allermest af andre ting.

Det skal være slut med meningsløse dokumentationskrav og mistillid til ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, mener FTF. I stedet for at styre efter procesmål, hvor man måler på, om ledelse og medarbejder lever op til bestemte krav om, hvad de skal gøre, bør man lede efter faglige kvalitetsmål, hvor vægten lægges på resultaterne af indsatsen over for borgerne.  Det vil FTF have på bordet ved trepartsforhandlingerne.

”Det matcher meget godt regeringens ønsker i regeringsgrundlaget, så det burde være rimeligt”, siger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.

Det står der i regeringsgrundlaget

”Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner iværksætte en reform med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Det skal sikre, at den offentlige opgaveløsning i højere grad orienteres mod resultater - effektivitet, kvalitet og serviceniveau - og i mindre grad mod opfyldelse af proceskrav. Øget fokus på resultater vil skabe rum for større fagligt ansvar og give plads til moderne ledelsesformer og øget nytænkning. Det vil forbedre kvaliteten og frigøre ressourcer til bedre service for borgerne, og det vil gøre faglig stolthed og arbejdsglæde til drivkraft i udvikling af servicen til borgerne”.

 

Kilde: Et Danmark, der står sammen, side 63

 

FTF vil udvikle den offentlige styring i partnerskab

Der er brug for at udvikle en ny styring af og i den offentlige sektor, som bygger på tillid, respekt for fagligheden, innovation og kvalitet. Medarbejdere og ledere skal være med til at tilrettelægge styringen.

FTF forventer, at trepartsforhandlingerne snart begynder, og her vil hovedorganisationen kræve et reelt partnerskab mellem politikere, embedsmænd, borgere, medarbejdere og organisationer. Partnerskabet skal afbureaukratisere og udvikle en ny styring af og i den offentlige sektor. Styringsformerne skal være dialogbasserede og bygge på medarbejderes og lederes viden og erfaringer fra hverdagen, mener FTF.

”Velfærden er under pres, og politikerne kan ikke fortsætte med at kræve en masse unødvendig dokumentation, som spilder skatteydernes penge og borgernes tid. Vi er nødt til at gøre tingene på en ny måde. Medarbejdere og ledere ved, hvordan de kan løse velfærdsopgaverne bedst, og det bør politikerne have tillid til. Sammen kan vi udvikle en offentlig styring, der giver mening”, siger Bente Sorgenfrey.

Politikerne kan ikke fortsætte med at kræve en masse unødvendig dokumentation, som spilder skatteydernes penge og borgernes tid. Vi er nødt til at gøre tingene på en ny måde

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

FTF foreslår, at parterne indgår en rammeaftale for styring og kvalitet i den offentlige sektor. Principperne for aftalen skal blandt andet være nye dialogformer, fokus på kvalitet, resultater og styrbarhed, medarbejder-  og ledelsesindflydelse og plads til faglighed og faglig ledelse.

Flere partnerskaber skal sikre kvalitet

Ifølge FTF’s forslag skal stat, kommuner, regioner, medarbejdere og forhandlingsberettigede organisationer sektorvist iværksætte brede partnerskaber, hvor man udvikler styringen over en periode på et til to år og definerer udviklingsmål for de forskellige velfærdsområder. Handleplaner, evaluering og dokumentation skal konkretiseres i lokale partnerskaber. Målet er at skabe kvalitet i velfærden.

Flere offentlige institutioner har allerede arbejdet med styringslaboratorier, hvor alle parter med interesse i styringen af et område eller en institution sammen udvikler styringsredskaber - og aftaler, hvordan man bedst muligt løser institutionens opgave. De partnerskaber, FTF foreslår, kan lade sig inspirere af metoden i styringslaboratorierne. Det vil sige, at alle involverede parter skal være i dialog om, hvordan man styrer og dokumenterer meningsfuldt.

FTF vil også hente inspiration i det norske kvalitetskommune-program, hvor et omfattende trepartssamarbejde har gennemført forsøg med kvalitetsudviklingen i cirka en tredjedel af kommunerne.

Forskere: Skab effektivitet gennem tillid, faglighed og samarbejde

FTF står ikke alene med ønsket om en offentlig sektor, som er styret gennem dialog og tillid. En gruppe forvaltningsforskere fra hele landet har netop fremlagt et debatoplæg, hvor de fremlægger deres bud på en ny dansk forvaltningspolitik. De skriver, at der er brug for at udvikle en innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fællesskab. 

Forskere lægger op til ny forvaltningspolitik

Redaktionsgruppen, som har skrevet debatoplægget om en ny forvaltningspolitik, består af Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Carsten Greve, Department of Business and Politics, CBS, Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og Jacob Torfing, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. De har skrevet oplægget på baggrund af diskussioner og notater fra en endnu større gruppe af forvaltningsforskere fra hele landet.

”En ny forvaltningspolitik skal fremme mangfoldighed frem for ensretning i den offentlige sektor; skabe tillidsbaseret samspil frem for omkostningsfuld kontrol; styrke frem for at underkende fagprofessionel viden og erfaring; fremme tværgående samarbejde og borgerinddragelse frem for konkurrence; og skabe mere åbenhed, offentlighed og demokratisering i forhold til beslutningsprocesser, sagsbehandling og resultater”, skriver de i  debatoplægget.

Forskerne anbefaler bl.a. at etablere partnerskaber, styringsnetværk og dialogbaserede former for kontrakt- og aftalestyring. Den interne styring skal reformeres, så den bliver meningsfuld og resultatfokuseret, så den fremmer læring, motivation og innovation. Og offentligt-private samarbejder skal bidrage til innovative løsninger, som kan gøre offentlige ydelser bedre og måske også billigere.

Om FTF's undersøgelse

24.000 tilfældigt udvalgte medlemmer i 21 af FTF’s medlemsundersøgelse er blevet spurgt:

I hvor høj grad er dit arbejde indenfor de seneste 12 måneder blevet besværliggjort af følgende?

  • Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde?
  • Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du finder unødvendige?
  • Uhensigtsmæssige arbejdsgange?
  • Mange afbrydelser?

Personernes svar på de fire spørgsmål er anvendt til at konstruere et samlet mål for forstyrrelser i arbejdet. På denne skala udtrykker 0 den lavest mulige belastning, og 100 den højest mulige belastning. Samlet ligger FTF’erne på 47,1.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemførte i 2008 Den Nationale Tværsnitsundersøgelse, hvor respondenterne er blevet stillet det samme spørgsmål. Her ligger landsgennemsnittet på skalaen på 37. Samtlige branche-grupper i FTF ligger højere på skalaen end 37.

16.05.12: Figuren og nogle tal er blevet justeret en smule i forbindelse med færdiggørelse og offentliggørelse af den første delrapport fra undersøgelsen.