Styrket kontrol og vejledning i Skat

Der er indgået aftale om flere ressourcer til kontrol og vejledning i skat for at øge regelefterlevelsen. Det er et positivt skridt, men der bør løbende følges op på om det er tilstrækkeligt i en tid, hvor skatteressourcerne samtidigt beskæres årligt i form af omprioriteringsbidrag og løbende statslige besparelser.

30.11.17
Notat

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Alternativet om styrkelse af kontrol og vejledning på skatteområdet.

Med aftalen afsættes 120 mio. kr. årligt fra 2018 til 2021 med henblik på at øge regelefterlevelsen på tre områder:

  • Små og mellemstore virksomheder
  • Momsområdet
  • Organiseret svindel med skatter og afgifter.

Samlet afsættes der således 480 mio. kr. Det svarer ifølge aftalen til, at der kan fordeles ca. 135 medarbejdere samt, at der kan gennemføres ca. 6.000 yderligere kontroller på tværs af skattevæsen og Erhvervsstyrelsen.

Aftalen skal blandt andet implementeres via nye digitale værktøjer og kompetenceløft til medarbejdere.

Med aftalen åbnes for, at skattevæsenet skal være i stand til at føre en lønpolitik, der gør det muligt at tiltrække specialiseret arbejdskraft.

Med den tidligere Aftale om et nyt skattevæsen fra november 2016 blev det aftalt at se på sammenhæng mellem skattegabsmålet og den offentlige saldo. I første kvartal i 2018 vil aftalepartierne blive indkaldt til drøftelse af analysen.

Aftalepartierne vil opfordre Det Økonomiske Råd til at analysere sammenhængen mellem ressourceanvendelsen til kontrol og den offentlige saldo.

Finansieringen af aftalen sker for knap 350 mio. kr. vedkommende af det såkaldte råderum. Resten af finansieringen op til de 480 mio. kr. kommer fra besparelser på adgangen til transport på sundhedsområdet, og via ændringer i rentesatser ved opkrævningen af personskatterne.

FTF-vurdering

FTF ser det som et positivt skridt, at der strammes op i skattevæsenet og afsættes flere ressourcer til kontrol og vejledning. De senere års skandaler i SKAT har vist, at den fortsatte nedskæring i medarbejderstaben i SKAT har kostet danskerne dyrt i tabte skatteindtægter, og det er der behov for at rette op på. Man kan frygte at de ressourcer, der nu afsættes, langt fra er nok, og der bør derfor løbende følges op på, om man reelt får øget regelefterlevelsen.

FTF er også positiv overfor, at skattevæsenets lønpolitik indrettes, så de bedste kræfter kan tiltrækkes. Det bør undgås, at de bedste kræfter fra skatteområdet trækkes ud af skattevæsnet af virksomheder med mulighed for at tilbyde høje lønninger, for at øge virksomhedernes muligheder for at reducere virksomhedernes skattebetaling.

Der er fra forskellige sider gennem de senere år lavet forskellige beregninger på, hvad ekstra ressourcer til mere grundig ligning og kontrol kunne bidrage med til at øge skatteprovenuet og dermed tjene indsatsen hjem. FTF finder det positivt at aftalepartierne opfordrer Det Økonomiske Råd til at lave analyse af denne sammenhæng.