Statens satser december 2017 kommer først januar 2018

Ved OK15 i statens forhandlingsområde blev aftalt en satsforhøjelse med 1,50 procent fra 1. december. Herudover skal en negativ udmøntning fra reguleringsordningen (kaldet privatlønsværn af ministeriet) indregnes og dermed reducere lønforhøjelsen. Imidlertid kendes udmøntningen fra reguleringsordningen først omkring årsskiftet, således at den endelig lønregulering først er klar i januar 2018.

10.11.17
Notat
AF

På moderniseringsstyrelsens hjemmeside kan lønoversigter pr. 1. december 2017 hentes, idet der dog anføres følgende:


Lønoversigten er foreløbig, og findes derfor ikke i en trykt version.

Der er tale om foreløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018. I givet fald udsendes en ny lønoversigt. Den eventuelt nye reguleringsprocent vil kun have virkning for lønningerne fremadrettet.

Vedrørende reguleringen af tjenestemandspensionerne kan der også hentes en oversigt med nye pensionssatser pr. 1.december 2017. På hjemmesiden fremgår blot:


Den 1. december 2017 reguleres tjenestemandspensioner.

Reguleringsprocenten fremgår af pensionstabellerne,

Pensionstabellerne er udelukkende udsendt elektronisk.”

I selve publikationen står dog i kapitel 1:


1. Regulering af pensioner mv.

Efter Finansministeriets bekendtgørelse om regulering af tjenestemandspensioner mv. fastlægges procentreguleringen af tjenestemandspensioner

pr. 1. december 2017 til 39,9392.

Det er tjenestemandspension beregnet med satser oktober 1997, der reguleres med 39,9392 pct. Procentreguleringen er foreløbig, fordi den særlige regulering pr. 1. december 2017 kan bevirke en nedsættelse af procentreguleringen, hvis lønudviklingen i staten har oversteget lønudviklingen i den private sektor for perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Efterindtægt af pension reguleres på samme måde.

.

Supplementsunderstøttelser, der er aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres svarende til tjenestemandspensioner.

.”


Det er sekretariatets opfattelse, at en efterfølgende negativ regulering af lønsatser og pensionssatser for tjenestemænd
er en tvivlsom affære. Endvidere stilles en lønregulering i udsigt og den udbetales, hvorefter der foretages en niveaumæssig negativ regulering i en allerede udbetalt sats. Det må opfattes som ikke sædvanlig god praksis at regulere lønsatser og pensionssatser for tjenestemænd negativt. Vi kan ikke i sekretariatet huske, hvornår det sidst er sket. Hvis det da nogensinde er sket. Selv i 2010/2011 hvor reguleringsordningen udmøntede negativt i et omfang, der ville medføre en nedsættelse af satserne, undlod man dette, da man ikke ville nedsætte lønsatserne. Løn- og pensionssatserne forblev i stedet uændret i en periode. Ministeriet er tilsyneladende kommet på andre tanker i mellemtiden. Tilsvarende gælder for overenskomstansatte.

Denne opfattelse deles tilsyneladende af CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg, Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.)

CFU har fremsendt en skrivelse til moderniseringsstyrelsen i den anledning med følgende ordlyd:

 

Lønregulering pr. 1. december 2017

CFU er blevet bekendt med, at Moderniseringsstyrelsen har udgivet ”Finansministeriets lønoversigt

pr. 1. december 2017”, og at denne er foreløbig.

CFU har noteret sig, at reguleringen af lønningerne pr. 1. december udmøntes som aftalt i

CFU-forliget fra 2015, og at det i løbet af januar 2018 opgøres, om der eventuelt skal ske

nedsættelse af reguleringsprocenten pr. 1. december 2017 som følge af eventuel udmøntning

af privatlønsværnet.

CFU skal gøre opmærksom på, at en sådan justering kan have juridiske implikationer, eksempelvis

i forhold til negativ regulering af tjenestemandspensionerne.”


På den baggrund har sekretariatet besluttet først at udsende FTF’s lønkort med statens satser pr. 1. december 2017 når beregningsgrundlaget er endeligt oplyst og de korrekte satser kan beregnes. Det sker forventeligt i januar 2018. Man skal kunne stole på at satserne er korrekte og vi vil derfor ikke udsende satser, i hvilke der eventuelt efterfølgende skal foretages en negativ regulering.


Vi vender tilbage, når der er nyt om beregningen af satserne.

Her på www.ftf.dk