29 organisationer: Bevar KVINFO

Vi har som samfund brug for institutioner som KVINFO, og derfor tager jeg sammen med en række andre organisationer afstand fra enhver ansats til at fjerne den statslige støtte til KVINFO. Det gør vi med et åbent brev til kulturminister Mette Bock og en annonce i Politiken i dag.

07.04.17
Bentes Blog

Åbent brev til:

Kulturminister, Mette Bock

c.c.Statsminister, Lars Løkke Rasmussen

Uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind

Minister for ligestilling, Karen Ellemann

Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg

 

Bevar KVINFO!

Det er med stor undren, at vi nu er vidne til, hvad vi kun kan se som et angreb på KVINFO (Center for Køn, Viden, INformation,FOrskning). Vi har vanskeligt ved at forstå hvilke saglige, faglige motiver, der måtte ligge til grund for ønsket om at fratage statsstøtten til KVINFO. Derfor denne henvendelse.

KVINFO er en selvejende institution, der modtager en årlig bevilling på 6,8 mio. For de penge driver institutionen et bibliotek og vidensformidling gennem hjemmeside, webmagasin med vidensbaserede artikler, sociale medier, offentlige arrangementer og kommunikation generelt om ligestilling og mangfoldighed.

KVINFO er unikt som nationalt videnscenter og forskningsbibliotek. KVINFO har forstået sin opgave med at formidle ny viden,skabe debat og levere oplysning om køn, ligestilling, forskellighed, mangfoldighed, rettigheder, kultur og historie på en saglig og relevant måde. Således formidler KVINFOs web-magasin svært tilgængeligt stof på en meget anvendelsesrettet måde, og der er opbygget væsentlige tematiseringer og katalogiseringer af stor betydning for vores organisationspolitiske arbejde, - og for den ligestillingspolitiske indsats i Danmark i almindelighed.

Arbejdet for at implementere den EU-vedtagne mainstreamingstrategi forudsætter videnscentre – og således forventes det, at KVINFOleverer et vidensgrundlag, der gør det muligt at efterleve Ligestillingslovens paragraf 4.

KVINFO har modtaget en bevilling på 2 mio årligt fra Integrationsministeriet til mentornetværket, som matcher flygtninge- og migrantkvinder med en frivillig, dansk mentor, der har erfaring fra det danske arbejdsmarked. Af mentornetværkets evaluering fra 2015 fremgår det, at ca. 50 % af netværkets brugere kom i arbejde, og måske endnu vigtigere, at ca. 42 % af dem kom i job svarende til deres kvalifikationer. Siden 2002 har omkring 8300 medlemmer været aktive i netværket.

Erfaringerne fra KVINFOs Mentornetværk har været brugt til at starte søsterprogrammer i 27 lande verden over og også i det nystartede mentorprojekt PIFT, der retter sig mod sårbare unge kvinder, og som KVINFO sidste år startede i samarbejde med Foreningen Nydansker. En udbredelse der må gøre enhver dansk minister stolt.

Vi har som samfund brug for institutioner som KVINFO. Den formidling af specifik viden som KVINFO står for varetages ikke af andre, og vi vil alle blive fattigere hvis vi skal være foruden – ligesom arbejdet for at fremme ligestillingen på et oplyst grundlag vil blive sat meget tilbage.

Vi skal gøre opmærksom på, at EU’s ligebehandlingsdirektiv betinger et uafhængigt videnscenter og at Folketinget med vedtagelsen af L86/2010-11 om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn, imødegik dette ved at indskrive om gældende ret, ”at artikel 20 i det om arbejdede ligebehandlingsdirektiv var gennemført, idet IMR, universiteter, sektorforskningsinstitutioner og KVINFO, som er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet, kan foretage uafhængige undersøgelser, fremsætte henstillinger og offentliggøre uafhængige rapporter.”

Vi tager således afstand fra enhver ansats til at fjerne den statslige støtte til KVINFO.

 

Underskrivende organisationer:

Per Christensen, forbundsformand for 3F. Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. Elisa Bergmann, formand for BUPL. Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.Lisbeth Jessen, direktør i Danner. Lars Werge, forbundsformand for Dansk Journalistforbund. Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund. Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal. Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Elisabeth Gregersen, formand for Dansk Tandplejerforening. Lisa Herold Ferbing, formand for DJØF. Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen. Feministisk forandring. Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA. Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Kim Simonsen, formand for HK. Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd, IDA. Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen. Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet. Kvinde Politisk Forum. Mette Kindberg, næstforkvinde for Kvinderådet. Nanna Højlund, næstformand for LO. Verne Pedersen, forbundsnæstformand for Socialpædagogerne. Lone E. Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund. Svend Aage Madsen, formand for Tænketanken Viden om Mænd. Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening