26.11.14 | Høringssvar

FTF-høringssvar: Socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

FTF bifalder ambitionen om at reducere den sociale ulighed i uddannelserne. Med forslaget omfordeles midler til et tiltrængt kvalitetsløft på erhvervsuddannelserne. Den foreslåede lovændring medfører ingen krav om en specifik anvendelse af de tildelte midler. Derfor...

04.04.14 | Høringssvar

Høring: Ændring af lov om EUD, lov om vejledning om uddannelse og erhverv etc.

Lovforslaget rummer flere positive elementer. En enklere og mere overskuelig struktur, et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø og en erhvervsuddannelse for voksne. Men mere undervisningstid på de tekniske uddannelser finansieret af lærernes forberedelsestid, mindre...

04.04.14 | Høringssvar

Høring: Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

FTF er generelt kritisk overfor forslaget, som dog har enkelte positive elementer. FTF havde hellere set, at der var kommet forslag til forbedringer af de eksisterende tilbud til målgruppen.

03.04.14 | Høringssvar

Høring: Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

FTF er positiv overfor forslaget om Rådet for Ungdomsuddannelser. FTF finder, at opgavefordelingen mellem det nye råd og REU bør tydeliggøres.

15.05.13 | Høringssvar

Høring: Ændring af SU-loven

FTF er enig i lovforslagets målsætning, og en række af de konkrete elementer vil bidrage til at unge gennemfører uddannelserne hurtigere. Enkelte dele herunder især reglerne om støttetid, og målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser risikerer dog at have en...

29.09.10 | Høringssvar

Høringssvar over lovforslag om ændring af lov om befordringsrabat til studerende

Lovforslaget er en del af genopretningsaftalen fra maj 2010. Der skaffes en besparelse på 75 mio. kr. årligt ved at hæve bundgrænsen for, hvornår uddannelsessøgende kan få befordringsrabat. Til gengæld får studerende med lang transport lidt bedre vilkår på de...

17.09.10 | Høringssvar

Høring: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler m.v.

FTF har modtaget ovennævnte lovforslag til høring og har følgende bemærkninger: FTF tager afstand fra forslagene om ændret deltagerbetaling på en række almene voksen- og efteruddannelseskurser, og den generelle forøgelse af deltagerbetalingen for personer med...

25.06.10 | Høringssvar

Høring - 5 bekendtgørelser på vejledningsområdet

FTF har modtaget 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet til høring og har følgende bemærkninger:

12.03.10 | Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse)

FTF har modtaget ovenstående lovforslag til høring. FTF har følgende bemærkninger til forslaget: FTF finder det problematisk hvis 10. klasse gøres til et slags forforløb for EUD. De unge, der uden at være fagligt svage søger 10. klasse, fordi de er uafklarede om deres...

12.03.10 | Høringssvar

Høring over udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

FTF har modtaget ovenstående forslag til høring. FTF har følgende bemærkninger: Det er FTF’s opfattelse, at lovforslaget er en kombination af fornuftige forslag, forslag som allerede er under fuld udvikling i kommunerne og institutionerne og dybt problematiske...