Sygefravær

24.03.14 | Høringssvar

FTF- og LO-høringssvar om reform af sygedagpengeindsatsen

FTF og LO kritiserer i et høringssvar den kommende reform af sygedagpengeindsatsen. FTF og LO mener, at reformen vil resultere i en urimelig økonomisk forskelsbehandling af syge mennesker og havde derfor helst set en simpel afskaffelse af den gældende...

28.10.13 | Høringssvar

Gennemfør sygefraværssamtaler, når det giver mening for den enkelte

FTF har afgivet høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af sygedagpengeloven (ophævelse af refusionsbestemmelsen ved manglende opfølgning). FTF mener, at sygefraværssamtaler i højere grad skal gennemføres, når det giver mening i forhold til den enkeltes...

22.04.10 | Høringssvar

Lovforslag om ændring af kapitaliseringsfaktorer

Forslag om ændring af beregningsgrundlaget af erstatning for tab af erhvervsevne stiller skadelidte ringere på trods af løfte om kompensation.

02.02.10 | Høringssvar

Høringssvar vedr. nye og ændrede bekendtgørelser som følge af den nye matchmodel

FTF har modtaget Høring af nye og ændrede bekendtgørelser som følge af den nye matchmodel og har følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsstyrelsen har udviklet en ny og simpel matchmodel, der med 3 matchkategorier for alle jobcenterets målgrupper. Det fremgår af...

12.01.09 | Høringssvar

Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge

FTF konstaterer, at de lovgivningsmæssige forslag i trepartsaftalen om nedbringelse af sygefravær udmøntes i lovforslag, der stort set er svarende til indholdet i trepartsaftalen. Men FTF efterlyser større præcisering og klarhed i lovforslagene, da flere...

15.12.08 | Høringssvar

Høringssvar over forsøgsbekendtgørelse om projekt

FTF støtter, at der igangsættes et forsøg med at give forebyggende og afklarende tilbud til sygemeldte. FTF mener imidlertid, at der i projektbeskrivelsens indhold er lagt alt for stor vægt på, at sygemeldte skal omfattes af den samme aktiveringsindsats, som de ledige...

17.04.08 | Høringssvar

Høring om lovs effekt på sygefravær

En lov, som regeringen indførte for tre år siden, har en ringe effekt på sygefravær, kritiserer FTF i et høringssvar. Generelt set har loven ikke bidraget til at forebygge og nedbringe sygefravær.

27.03.08 | Høringssvar

Lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

FTF støtter som udgangspunkt lovforslaget, da det tilskynder arbejdsgiverne til at forebygge sygdom og sygefravær samt til tidligt i forløbet at tage kontakt til de sygemeldte. FTF har betænkeligheder ved lovforslaget i forhold til, hvorvidt det vil få en negativ...

13.02.08 | Høringssvar

Høringssvar over skriftlig vejledning om sygedagpenge

FTF har følgende forslag til præciseringer af vejledningen:

23.02.07 | Høringssvar

Forslag til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats